LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


OFERTA DORADCZA

GOSPODARKA WODNO-śCIEKOWA
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
PROGRAM OCHRONY śRODOWISKA
POZWOLENIE ZINTEGROWANE
ENERGETYKA & OZE
STUDIUM WYKONALNOśCI,BIZNESPLAN
ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA
FUNDUSZE STRUKTURALNE
MONTAŻ FINANSOWY
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, EMAS, ISO
DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
POZYSKIWANIE INWESTORA DLA SPÓŁKI
INWESTOR ZASTĘPCZY

 
AKTUALNOŚCI

Opracowanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - I etap"
25 października 2018
>>>

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie
23 października 2018
>>>

Opracowanie Wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działania RZGW w Gdańsku
8 październik 2018
>>>

Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone normy jakości na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
26 czerwca 2018
>>>

Aktualizacja dokumentacji dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” finansowanego z POIŚ
28 maja 2018
>>>

Realizacja Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2016-2017
18 maja 2018
>>>

Wniosek o pożyczkę z NFOŚiGW dla Wieliczki
20 marca 2018
>>>

Aktualizacja operatu wodno prawnego na ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika „Lubachów” na rzece Bystrzyca wraz z uzyskaniem aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefy ochronne
6 luty 2018
>>>

Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych dla jeziora Wądół i jeziora Pełcz
29 grudnia 2017
>>>

Opracowanie raportu z realizacji zadań określonych w „Aktualizacji programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
12 grudnia 2017
>>>

Zmiana granic i obszaru aglomeracji Kraków w obrębie Gminy Biskupice z uwzględnieniem inwestycji ściekowych planowanych do realizacji na terenie gminy do 2023 roku
6 października 2017
>>>

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia”
4 wrzesień 2017
>>>

Wniosek o pożyczkę z NFOŚiGW dla Zabierzowa
24 sierpnia 2017
>>>

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód w obszarze działania RZGW we Wrocławiu
17 lipca 2017
>>>

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”
2 czerwca 2017
>>>

Opracowanie biznes planu dla powołania komunalnej spółki prawa handlowego w oparciu o przejęcia dotychczas realizowanych zadań w mieście Jordanów przez Referat Gospodarczo-Komunalny Urzędu Miasta Jordanowa
19 maja 2017
>>>

Opracowanie wniosku o pożyczkę do NFOŚiGW na sfinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza IV”
31 marca 2017
>>>

 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :