LEMTECH Konsulting - program ochrony środowiska


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKTY

Program ochrony środowis-ka i plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Program ochrony środowis-ka i plan gospodarki odpadami dla Krakowa
Program ochrony środowiska dla Zielonej Góry

Sporządzane przez nasz programy ochrony środowiska obejmują następujące zagadnienia:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego,
 • analizę dotychczas prowadzonej polityki ochrony środowiska na terenie objętym programem,
 • ocenę obecnego stanu środowiska m.in. w zakresie:
  - zanieczyszczenia powietrza,
  - gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  - obciążenia środowiska hałasem,
  - oddziaływania pól elektromagnetycznych,
  - stanu powierzchni ziemi, zasobów surowców mineralnych i odnawialnych źródeł energii,
  - możliwości wystąpienia naturalnych zagrożeń środowiska oraz poważnych awarii,
  - stanu i ochrony zasobów przyrodniczych oraz walorów kulturowych regionu,
 • długoterminową strategię (jej długość zależy od zamawiającego) wraz z określeniem celów i kierunków działań w zakresie:
  - poprawy jakości środowiska,
  - ochrony zasobów przyrodniczych,
  - zrównoważonego wykorzystanie surowców, materiałów, energii i wody,
 • krótkoterminową strategię działań na najbliższe cztery lata,
 • harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć wraz z szacunkowymi nakładami, obejmujący okres 4-letni lub dłuższy,
 • organizację zarządzania ochroną środowiska na terenie objętym programem, sposób jego monitorowania oraz harmonogram wdrażania,
 • omówienie potencjalnych źródeł finansowania działań przewidzianych w programie.

Możemy także uczestniczyć w konsultacjach społecznych oraz w procesie opiniowania i uchwalania tych dokumentów.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :