LEMTECH Konsulting - analiza ekonomiczno-finansowa


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa
Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
Studium wykonalności drogi w Gliwicach
Studium wykonalności rozbudowy sieci kanaliza-cyjnej w Jerzmanowicach
Analiza ekonomiczno-techniczna gospodarki odpadami komunalnymi w Puławach
Symulacja finansowa udziału inwestora komer-cyjnego w budowie i funkcjonowaniu stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek
Analiza finansowa opłat za wodę i ścieki gmin Sędziszów, Jędrzejów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska
Wniosek do MF EOG/NMF na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena firmy DOMENA
Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku
Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy
Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Studium wykonalności przebudowy stacji uzdat-niania wody w Ostródzie
Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku
Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej
Studium wykonalności rozbudowy sieci kanaliza-cyjnej w Jerzmanowicach
Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej
Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku
Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Studium wykonalności budowy sieci kanalizacyj-nej w Strzegomiu
Studium wykonalności kanalizacji w Prochowicach

Wniosek do programu SAPARD na budowę sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach
Koncepcja tech.-ekon. skupu biomasy drzewnej do celów energetycznych
Analiza rynku biomasy do celów energetycznych
Biznesplan i montaż finansowy plantacji wierzby energetycznej w Bytomiu
Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Falęcinach Nowych
Wniosek do programu SAPARD na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach
Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Giebułtowie
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)
Biznesplan gminnej spółki w Dobroszycach
Wniosek do programu SAPARD na budowę oczyszczalni ścieków w Jerzmanowicach
Analiza finansowa i ekonomiczna inwestycji wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody dla Chojnowa
Ocena analizy finansowej kanalizacji w Brzegu
Analiza działalności Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Analiza funkcjonowania spółki komunalnej w Zawoji

O tym, że chcąc pozyskać zewnętrzne środki na realizację danego projektu, należy sporządzić jego pełną analizę finansową, a zazwyczaj również ekonomiczną, nie trzeba dzisiaj już chyba nikogo przekonywać. Jest to szczególnie widoczne w przypadku przygotowywania projektów do finansowania ze środków Unii Europejskiej, np. z Funduszy Strukturalnych czy Funduszu Spójności.

Jak pokazuje jednak praktyka, analiza analizie nierówna. Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorstwa zlecając w drodze przetargu np. opracowanie studium wykonalności projektu, w skład którego wchodzą ww. analizy, otrzymują bardzo uproszczone projekcje finansowe.

Taka uproszczona forma analizy finansowej może być wystarczająca w przypadku projektów o niewielkim zakresie lub wartości i może służyć jedynie do wstępnego oszacowania efektywności finansowej danego przedsięwzięcia. Jednakże, w przypadku większych projektów, a w szczególności gdy przedsiębiorstwo stara się o dofinansowanie z funduszy unijnych, zakres podany powyżej jest niewystarczający.

Aby sporządzić analizę finansową w pełnym zakresie musimy wykonać następujące kroki:

  • szacujemy wszystkie nakłady inwestycyjne, które musimy ponieść, aby wdrożyć projekt;
  • opracowujemy harmonogram odpisów amortyzacyjnych;
  • szacujemy prognozowaną wielkość przychodów za świadczone usługi;
  • określamy wysokość kosztów związanych z eksploatacją projektu po jego oddaniu do użytkowania;
  • kalkulujemy wysokość kapitału obrotowego oraz zmianę tej wysokości w poszczególnych latach objętych analizą;
  • opracowujemy harmonogram spłaty pożyczki lub kredytu udzielonego na realizację projektu.

Ostatnim etapem analizy finansowej jest sporządzenie takich sprawozdań finansowych jak:

  • rachunek zysków i strat;
  • rachunek przepływów pieniężnych;
  • bilans.

W przypadku analizy ekonomicznej (w ujęciu analizy kosztów i korzyści) korygujemy powyższe pozycje o efekty fiskalne, zewnętrzne i wynikające z odchyleń cenowych.


Dodatkowo oferujemy szkolenie:
"Analizy finansowo-ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnych"

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :