LEMTECH Konsulting - biznesplan projektu inwestycyjnego


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

BIZNESPLAN PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Wniosek do programu SAPARD oraz biznesplan owczarni
Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Biznesplan i montaż finansowy plantacji wierzby energetycznej w Bytomiu
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)
Biznesplan gminnej spółki w Dobroszycach
Analiza funkcjonowania spółki komunalnej w Zawoji

Biznesplan to podstawowy dokument sporządzanym przy planowaniu nowej inwestycji rozwojowej, poszerzaniu działalności gospodarczej lub zmiany profilu działalności. Biznesplan służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Przygotowywany przez nas biznesplan zawiera poza częścią opisową także mocno rozbudowaną część finansową na którą składają się między innymi przyjęte założenia, wpływ inwestycji na przyszłe sprawozdania finansowe, obliczenie wartości projektu i krańcowej dla niego stopy dyskontowej (NPV i IRR), pozostałe ważne wskaźniki finansowe charakteryzujące inwestycję, analiza wrażliwości na zmiany kluczowych wielkości mogących mieć istotny wpływ na końcowy efekt projektu oraz interpretacje otrzymanych wyników.

Biznesplan pełni funkcje zarówno wewnętrzną (gdy jest traktowany jako wewnętrzny dokument planistyczny wykorzystywany do prawidłowego zarządzania projektem) jak i zewnętrzną (gdy jest wykorzystywany do prezentacji projektu dla pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania)

Profesjonalny biznesplan powinien być przygotowany w taki sposób, aby na jego podstawie bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :