LEMTECH Konsulting - dokumantacja przetargowa


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

DOKUMANTACJA PRZETARGOWA

PROJEKTY

Dokumentacja przetargowa na przedmiar robót dla kanalizacji w Krakowie
Pomoc techniczna projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach"
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Dokumentacja przetargo-wa na budowę i eksploa-tację parkingu wielopo-ziomowego w Kielcach
Dokumentacja przetar-gowa na budowę kanali-zacji w Stopnicy
Dokumentacja przetargo-wa na budowę kanalizacji w Białoborzu
Dokumentacja przetargo-wa na budowę kanalizacji w Klępie Dolne
Dokumentacja przetargo-wa na rozbudowę kole-ktora sanitarnego w Jerzmanowicach
Dokumentacja przetargo-wa dla kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi
Dokumentacja przetargo-wa na budowę przyzagro-dowych oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Potworowie
Dokumentacja przetargo-wa na modernizację kanalizacji w Gliwicach
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowa-nie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Dokumentacja przetargo-wa na budowę oczyszczal-ni ścieków i kanalizacji w Jerzmanowicach

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :