LEMTECH Konsulting - montaż finansowy inwestycji


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

MONTAŻ FINANSOWY INWESTYCJI

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa
Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
Studium wykonalności drogi w Gliwicach
Studium wykonalności rozbudowy sieci kanaliza-cyjnej w Jerzmanowicach
Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku
Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonal-ności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy
Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody w Ostródzie
Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku
Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej
Studium wykonalności ozbudowy sieci kanaliza-cyjnej w Jerzmanowicach
Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej
Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku
Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie

Studium wykonalności budowy sieci kanaliza-cyjnej w Strzegomiu
Studium wykonalności kanalizacji w Prochowi-cach
Wniosek do programu SAPARD na budowę sieci kanalizacyjnej w Bobro-wnikach
Biznesplan i montaż finansowy plantacji wierzby energetycznej w Bytomiu
Analiza technologii wy-korzystania biomasy do produkcji energii cieplnej
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)

Montaż finansowy jest opracowaniem wskazującym źródła finansowania przedsięwzięcia. Wskazuje on dokładne wielkości udziałów poszczególnych źródeł w finansowaniu całego przedsięwzięcia. Źródłami finansowania przedsięwzięcia stanowią zwykle kapitały własne inwestora i innych inwestorów udziałowców, kredyty, pożyczki, środki pochodzące z emisji instrumentów dłużnych, dotacje z funduszy pomocowych i innych, dopłaty gminy itp.

Montaż finansowy jest zwykle elementem studium wykonalności, ale też może zostać sporządzony niezależnie, celem wskazania potencjalnych możliwości finansowania projektu inwestycyjnego. W takim przypadku jego zakres powinien obejmować:

  • przegląd i porównanie dostępnych instrumentów finansowych (form finansowania);
  • identyfikację i dokonanie wyboru potencjalnych instytucji finansowych uczestniczących w finansowaniu projektu inwestycyjnego;
  • określenie proporcji środków pochodzących z różnych źródeł, z których dany projekt będzie współfinansowany.
 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :