LEMTECH Konsulting - optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

OPTYMALIZACJA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROJEKTY

Analiza technologiczna Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Nysa
Aktualizacja symulacji komputerowej modelowa-nia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie
Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Oławie
Badanie osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Oławie

Ocena technologiczna pracy oczyszczalni ścieków w Skawinie
Badanie azotu w oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie
Analiza techniczna inwestycji ściekowych w Jerzmanowicach
Koncepcja realizacji inwestycji wodno-ścieko-wej w Jerzmanowicach
Analiza zamknięcia i rekultywacji pól irygowa-nych w Bydgoszczy-Kapuściskach
Komputerowe modelowa-nie symulato-rem BioWin modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka"
Analiza technologiczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawoji
Analiza technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków zakładu Nutricia w Opolu
Ocena koncepcji moderni-zacji węzła gazowo-osadowego oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów związanych z następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywanie analiz i ocen technologicznych oraz eksploatacyjnych pracy istniejących oczyszczalni ścieków wraz ze wskazaniem przyczyn występowania problemów oraz kierunków działań (optymalizacja pracy) w celu podniesienia efektywności pracy obiektów.

2. Opracowywanie koncepcji modernizacji ciągu oczyszczania ścieków.

3. Optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

4. Ocena projektowanych i modernizowanych technologii oczyszczania ścieków.

5. Doradztwo w zakresie doboru urządzeń i wyposażenia oczyszczalni.

6. Nadzór technologiczny nad rozruchem oczyszczalni ścieków.

7. Operaty wodno-prawne.

8. Szkolenia personelu obiektów gospodarki ściekowej.

Przykładowy zakres analizy:

1. Ocena stanu obecnego. Analiza dotychczasowych wyników analiz fizyko - chemicznych (ścieków surowych i oczyszczonych):

  • bilans ładunku dopływającego
  • obciążenie hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń w układzie
  • efektywność pracy oczyszczalni w odniesieniu do usuwania ze ścieków zawiesiny, związków węgla, azotu i fosforu
  • bieżąca eksploatacja obiektu

2. Ocena technologiczna pracy urządzeń na oczyszczalni ścieków ze wskazaniem słabych punktów, które mogą być przyczynami niskiej efektywności oczyszczania ścieków.

3. Wskazanie możliwych (bezinwestycyjnych) rozwiązań usprawniających ciąg technologiczny oczyszczania ścieków.

4. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków (wskazanie sposobu eksploatacji i kontroli pracy obiektu) celem podwyższenia efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.

5. Analiza stanu po dopływie dodatkowej ilości ścieków:

  • ocena wpływu dodatkowej ilości ścieków (z uwzględnieniem nierównomierności dopływu) na procesy usuwania ze ścieków zawiesiny, związków węgla i azotu
  • przyrost osadu - sprawdzenie wydajności urządzeń do przeróbki osadu

6. Określenie rozwiązań docelowych dla pracy oczyszczalni ścieków, ocena kierunków i potrzeb zmian.

7. Analiza nakładów i kosztów dla zaproponowanych rozwiązań docelowych.

Dodatkowo oferujemy:
   - poradnik "Zasady i praktyka oczyszczania ścieków"
   - "Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem      związków biogennych"

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :