LEMTECH Konsulting - KONCEPCJE I PROJEKTY SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

KONCEPCJE I PROJEKTY SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

PROJEKTY

Ekspertyza programu funkcjonano-użytkowego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód"
Mapa aglomeracji Strzegom na potrzeby studium wykonalności
Dokumentacja przetar-gowa na budowę kanali-zacji w Stopnicy
Dokumentacja przetargo-wa na budowę kanalizacji w Białoborzu
Dokumentacja przetargo-wa na budowę kanalizacji w Klępie Dolne
Dokumentacja przetargo-wa na rozbudowę kole-ktora sanitarnego w Jerzmanowicach
Dokumentacja przetargo-wa dla kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi
Dokumentacja przetargo-wa na budowę przyzagro-dowych oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Potworowie
Dokumentacja przetargo-wa na modernizację kanalizacji w Gliwicach
Dokumentacja przetargo-wa na budowę oczyszczal-ni ścieków i kanalizacji w Jerzmanowicach


Rozwiązujemy problemy na etapie planowania inwestycji w zakresie:

1. Opracowywanie koncepcji budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

2. Opracowywanie wielowariantowych koncepcji technicznych w zakresie doboru optymalnych rozwiązań technologicznych (z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych) dla oczyszczalni komunalnych.

3. Wykonywanie projektów oczyszczalni ścieków dla wszystkich branż.

4. Wykonywanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej.

5. Instrukcje obsługi obiektów oczyszczalni ścieków.

6. Pomoc w wykonywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwłaszcza w zakresie wymagań technicznych) do przetargów na realizację lub modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

7. Opracowywanie programów funkcjonalno - użytkowych.

8. Wykonywanie porównawczej oceny technicznej ofert w przetargach.

Przykładowy zakres koncepcji gospodarki ściekowej:

1. Informacje o terenie objętym zakresem opracowania: wielkość obszaru, przeznaczenie, ukształtowanie, rodzaj i gęstość zabudowy, istniejący system kanalizacyjny.

2. Bilans ilości i jakości ścieków:

  • ilość ścieków z istniejących gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, przemysłu,
  • ilość ścieków z terenów przeznaczonych do skanalizowania (gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, przemysłu),
  • docelowa ilość ścieków,
  • ładunki zanieczyszczeń,
  • wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych.

3. Wyliczenie efektu ekologicznego.

4. Opis i analiza techniczno-ekonomiczna przedstawionych rozwiązań gospodarki ściekowej:

  • wariant z grupową czyszczalnią ścieków
  • wariant z lokalnymi oczyszczalniami ścieków
  • system odbioru i przesyłu ścieków
  • analiza dostępności terenu

5. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych realizacji poszczególnych wariantów.

6. Ocena porównawcza alternatyw lokalizacji oczyszczalni ścieków.

7. Przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji w podziale na etapy.

8. Zestawienie danych technicznych: rurociągi, pompownie ścieków i urządzeń oczyszczalni ścieków.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :