LEMTECH Konsulting - raport środowiskowy


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Dokumentacja projekto-wo-kosztorysowa sieci kanalizacyj. Wielkiej Wsi
Raport oddziaływania na środowisko infrastruktu-ry wod-kan Krakowa
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudo-wy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Raport oddziaływania na środowisko Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Polkowicach
Audyt środowiskowy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Biznesplan wykorzysta-nia energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)
Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudo-wy i likwidacji oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu Zdroju

Opracowując raport, ściśle wzorujemy się na wymaganiach stawianych przez Prawo ochrony środowiska. Oto wymienione w ustawie najistotniejsze elementy raportu:

 • opis lokalizacji przedsięwzięcia (w tym położenia przedsięwzięcia, zagospodarowanie terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia oraz terenów przylegających, warunki geologiczne i gruntowo-wodne),
 • opis stanu środowiska (cieków wodnych, gospodarki ściekowej, klimatu, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, obszarów chronionych),
 • charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (planowane prace budowlane, wybrane technologie),
 • oddziaływanie wskazanego rozwiązania na środowisko:
  - na etapie budowy,
  - na etapie eksploatacji (w tym omówienie i scharakteryzowanie wpływu na wody podziemne i powierzchniowe oraz sposób odbioru ścieków, gospodarki odpadami, wpływu na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, zdrowie ludzi, florę i faunę, gleby, krajobraz oraz zabytki
 • oddziaływanie na obszary sieci Natura 2000,
 • ocena zastosowanej technologii i jej oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska ,
 • opis przewidywanych działań zapobiegających, zmniejszających lub kompensujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko,
 • oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji przedsięwzięcia,
 • oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnych awarii
 • wskazanie, czy dla ocenianego przedsięwzięcia konieczne będzie ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji,
 • analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • wnioski,
 • streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym.

W studium wykonalności umieszcza się jedynie podsumowanie raportu, zawierające przewidywany wpływ inwestycji na otaczające środowisko.


Dodatkowo oferujemy szkolenie:

"Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :