LEMTECH Konsulting - SEVESO II


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM SEVESO II

PROJEKTY

Przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II w Polsce

W ramach wdrażania prawa Unii Europejskiej w Polsce w zakresie ochrony środowiska, jak również ochrony ludności, Polska zobligowana jest do stworzenia systemu zapobiegania oraz ograniczania skutków awarii oraz katastrof mogących powstać zakładach przemysłowych, w których magazynowane, przetwarzane lub produkowane są substancje niebezpieczne dla ludzi, jak również dla środowiska. Dokumentem prawnym zawierającym ścisłe wymagania w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, a zarazem obligatoryjnie obowiązującym w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady Europejskiej 96/82/EC z dnia 9 grudnia 1996r dotycząca zarządzania poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych - popularnie zwaną Dyrektywa SEVESO II.

"Celem niniejszej Dyrektywy jest zapobieganie poważnym awariom przemysłowym z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla człowieka i środowiska. Ma ona na względzie zapewnienie w sposób konsekwentny i efektywny wysokiego poziomu ochrony przed zagrożeniami we Wspólnocie Europejskiej".

W celu dostosowania się zakładów do wymogów dyrektywy Seveso II zakłady zobowiązane są do sporządzenia analiz i dokumentacji:

1). analiza jakościowa i ilościowa substancji niebezpiecznych w zakładzie i na tej podstawie aktualizacja zgłoszenia (notyfikacji) zakładu do PSP i do WIOŚ. Na podstawie tych danych zakład zgodnie z prawem polskim zaliczany jest do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
2). opracowanie programu zapobiegania awariom wraz z system zarządzania zakładem i wdrożenie systemu bezpieczeństwa jako elementu jego elementu,
3). opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz przekazanie stosownych informacji PSP w celu opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
4). opracowanie raportu o bezpieczeństwie (tylko dla zakładów dużego ryzyka).

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :