LEMTECH Konsulting - analizy technoczno-eksploatacyjne


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

ANALIZY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, PROJEKTY SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

PROJEKTY

Analiza technologiczna Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Nysa
Aktualizacja symulacji komputerowej modelowa-nia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie
Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Oławie
Badanie osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Oławie

Ocena technologiczna pracy oczyszczalni ścieków w Skawinie
Badanie azotu w oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie
Analiza techniczna inwestycji ściekowych w Jerzmanowicach
Koncepcja realizacji inwestycji wodno-ścieko-wej w Jerzmanowicach
Analiza zamknięcia i rekultywacji pól irygowa-nych w Bydgoszczy-Kapuściskach
Komputerowe modelowa-nie symulato-rem BioWin modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka"
Analiza technologiczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawoji
Analiza technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków zakładu Nutricia w Opolu
Ocena koncepcji moderni-zacji węzła gazowo-osadowego oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów związanych z następującymi zagadnieniami:

1. Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych (z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych) dla projektowanych oczyszczalni i podczyszczalni ścieków produkcyjnych.

2. Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych.

3. Opracowywanie koncepcji modernizacji ciągu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.

4. Wykonywanie analiz i ocen technologicznych oraz eksploatacyjnych pracy oczyszczalni ścieków wraz ze wskazaniem przyczyn występowania problemów oraz kierunków działań (optymalizacja pracy) w celu podniesienia efektywności istniejących obiektów.

5. Optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

6. Ocena projektowanych i modernizowanych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki sadów ściekowych.

7. Pomoc w wykonywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwłaszcza w zakresie wymagań technicznych) do przetargów na realizację lub modernizację oczyszczalni ścieków.

8. Doradztwo w zakresie doboru urządzeń i wyposażenia oczyszczalni/podczyszczalni.

9. Nadzór technologiczny nad rozruchem oczyszczalni/podczyszczalni ścieków.

10. Wykonywanie projektów oczyszczalni/podczyszczalni ścieków produkcyjnych obejmujących wszystkie branże.

11. Operaty wodno-prawne.

12. Szkolenia personelu obiektów gospodarki ściekowej.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :