LEMTECH Konsulting - pozwolenie zintegrowane


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

 

Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone w życie w krajach Unii Europejskiej, jako instrument formalno-prawny, przez Dyrektywę Rady (Dyrektywa IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).

Obowiązujące od 2001 w naszym kraju Prawo ochrony środowiska dokładnie precyzuje, jaki rodzaj przedsięwzięcia podlega obowiązkowi ubiegania się o tego typu pozwolenie - jego skala i rodzaj ma powodować znaczące oddziaływanie na środowisko jako całość. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się maksymalne ograniczenia dla poszczególnych rodzajów oddziaływań, z którymi można się zetknąć podczas eksploatacji instalacji. Oto ich lista:

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
wytwarzanie odpadów,
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
emitowanie pól elektromagnetycznych,
emitowanie hałasu.

Pozwolenie określa także warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz warunki poboru wód.

Posiadacz pozwolenia zintegrowanego zobligowany jest do stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Techniques). Za wydawanie pozwoleń odpowiadają wojewodowie oraz starostowie.

Nasza pomoc doradcza skierowana do firm ubiegających się o pozwolenie obejmuje:

przygotowanie raportu z przeglądu środowiskowego,
wybór Najlepszych Dostępnych Technik,
wypełnienie wszystkich części wniosku (formalnej, informacyjno-opisowej    oraz operacyjnej),
określenie wielkości opłaty rejestracyjnej.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :