LEMTECH Konsulting - wycena przedsiębiorstwa


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są rzeczą naturalną, prawidłowa wycena przedsiębiorstwa jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Oprócz tej funkcji istnieje wiele przesłanek uzasadniających przeprowadzenie wyceny. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

- podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa,
- rozważenie sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż akcji lub udziałów
- prywatyzacja przedsiębiorstwa,
- rozważenie wprowadzenia spółki na GPW lub CeTO,
- połączenie lub nabycie przedsiębiorstw,
- podziały firm,
- wnoszenia aportów w postaci przedsiębiorstwa lub jego części,
- ustalenie wartości zabezpieczenia kredytów,
- określenie wartości posiadanych pakietów przez udziałowców,
- ocena zarządzania przedsiębiorstwem,
- rozważenie programu opcji menadżerskich.

Na wartość przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, z których większość jest niezwykle trudna do zmierzenia bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności. Takimi czynnikami mogą być przykładowo składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen środków trwałych i instrumentów finansowych. Dlatego w trakcie wyceny należy odpowiednio dobrać metody, które pozwolą określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu. Poniżej wskazano metody, które ze względu na swoją wiarygodność zdobyły uznanie wśród specjalistów i są powszechnie najczęściej stosowane przy wycenianiu przedsiębiorstw.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
Metoda ta jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod wyceny. Zakłada ona, że wartość firmy jest równa sumie zdyskontowanych, odpowiednią stopa procentową, wszystkich rzeczywistych przepływów pieniężnych dotyczących przedsiębiorstwa.

Metody majątkowe
Wycena przedsiębiorstw metodą majątkową może być dokonywana wieloma sposobami, a ostateczny wybór powinien być adekwatny do sytuacji. Najczęściej stosowane wyceny majątkowe to metoda księgowa, wartości skorygowanej aktywów netto, odtworzeniowa i likwidacyjna. Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa ustalana jest na podstawie danych jego bilansu. Bardziej rynkowa wartość przedsiębiorstwa jest uzyskiwana przez zastosowanie metody wartości skorygowanej aktywów netto. Jej podstawą jest wartość księgowa firmy, ale poszczególne składniki bilansu poddawane są weryfikacji i przeszacowaniu celem urealnienia ich wartości. Metoda odtworzeniowa charakteryzuje się oszacowaniem kosztów odtworzenia przedsiębiorstwa do poziomu w jakim znajduje się ono w bieżącej sytuacji. Metoda likwidacyjna określa wartość majątku wg sumy środków pieniężnych jaki można uzyskać w wyniku przyspieszonej sprzedaży poszczególnych jego części na rynku.

Metoda porównań wskaźników rynkowych
W metodzie tej porównuje się wskaźniki ekonomiczne firmy wycenianej z analogicznymi wskaźnikami firm będących przedmiotem transakcji na krajowych i światowych rynkach kapitałowych. Metoda ta pozwala określić, jak wyceniona byłaby identyczna (pod względem wskaźników) spółka do wycenianej na polskich i światowych rynkach kapitałowych. Metoda ta pokazuje więc, ile w rzeczywistości inwestorzy byliby skłonni zapłacić za taką spółkę.

Metoda mieszana
Wykorzystuje ona elementy wycen przepływowych, majątkowych i porównawczych. Opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa powiązana jest z wartością jego majątku, możliwością przynoszenia przez ten majątek dochodu gotówkowego oraz wyceną rynkową firm podobnych do wycenianej.


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :