Analiza opłacalności inwestycji - LEMTECH Konsulting


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa
Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
Studium wykonalności drogi w Gliwicach

Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach
Analiza ekonomiczno-techniczna gospodarki odpadami komunalnymi w Puławach
Symulacja finansowa udziału inwestora komercyjnego w budowie i funkcjonowaniu stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek
Analiza finansowa opłat za wodę i ścieki gmin Sędziszów, Jędrzejów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska
Program działalności finansowej zakładu komunalnego w Jordanowie
Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku
Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy
Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody w Ostródzie
Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku
Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej
Studium wykonalności rozbudowy sieci kanaliza-cyjnej w Jerzmanowicach
Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej
Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku
Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Studium wykonalności budowy sieci kanaliza-cyjnej w Strzegomiu
Studium wykonalności kanalizacji w Prochowi-cach
Wniosek do programu SAPARD na budowę sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach
Koncepcja tech.-ekon. skupu biomasy drzewnej dla celów energety-cznych
Analiza rynku biomasy dla celów energetycznych
Analiza technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii cieplnej
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municpal Development Fund (Ukraina)
Biznesplan wykorzysta-nia energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)
Analiza działalności Bychawskiego Przedsię-biorstwa Komunalnego

Analiza opłacalności ma na celu przede wszystkim pokazanie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniając w odniesieniu do niego wszystkie wydatki jakie musimy ponieść oraz wpływy jakie spodziewamy się otrzymać.

Oczywiście informacja ta ma kluczowe znaczenie zarówna dla przyszłego inwestora jak i instytucji zainteresowanej ewentualnym współfinansowaniem danego przedsięwzięcia.
Efektywność ta mierzona jest przede wszystkim poprzez oszacowanie wartości takich wskaźników jak stopa zwrotu, BEP, NPV, IRR, BCR, DGC i weryfikacji tych wartości z punktu widzenia m.in. wymogów stawianych przez potencjalne instytucje zainteresowane współfinansowaniem konkretnych projektów inwestycyjnych.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :