Edukacja ekologiczna - LEMTECH Konsulting


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

PROJEKTY

Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Program gospodarki odpadami dla Brzeska

Powodzenie wdrożenia i prowadzenia wielu programów, jak np. programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych, zbiórka zużytych baterii czy przeterminowanych leków zależy w dużej mierze od akceptacji i aktywności społeczności lokalnej: mieszkańców gminy (reprezentowanych nie tylko przez radnych), organizacji społecznych, ośrodków edukacyjnych, podmiotów gospodarczych (handlu, usług). Pozwala to na bezpośrednie zaangażowanie większej liczby uczestników w realizację programu, uniknięcie sytuacji konfliktowych związanych ze stawianiem mieszkańców przed faktem dokonanym, wprowadzanie lepszych rozwiązań zgłaszanych przez potencjalnych uczestników programu, jak również większą mobilizację społeczną przy realizacji programu.

Korzyści z wprowadzenia programu edukacji ekologicznej i akcji informacyjnej:

 • podniesienie poziomu świadomości i upowszechnienie informacji na temat konieczności ograniczenia strumienia odpadów ,
 • zbudowanie klimatu społecznej akceptacji dla wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,
 • zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń związanych z usuwaniem odpadów stałych z gospodarstw domowych,
 • poinformowanie o zasadach zbiórki,
 • przekazanie informacji o korzyściach płynących z selektywnej zbiórki odpadów (m.in. związanych ze zmniejszaniem efektu cieplarnianego).

W wymiarze długoterminowym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej i wrażliwości społeczności lokalnej na problemy związane z ochroną środowiska, a szczególnie uczulenie na zagadnienia związane z koniecznością ograniczenia strumienia odpadów stałych. Niezwykle ważne jest, aby w perspektywie długoterminowej w sposób zauważalny wzrosła świadomość, że cała społeczność lokalna jest odpowiedzialna za stan środowiska naturalnego.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na różnych szczeblach:

 • urząd gminy,
 • dzielnica/sołectwo,
 • szkoła.

i różnymi metodami:

 • kolorowe broszury, ulotki, plakaty,
 • harmonogramy wywozu zgromadzonych surowców,
 • zebrania wiejskie i stałe dyżury radnych,
 • ogłoszenia na osiedlowych tablicach,
 • informacje w lokalnych mediach,
 • konkursy z nagrodami rzeczowymi,
 • opracowanie programu edukacji ekologicznej w szkołach,
 • pogadanki, wycieczki terenowe.
 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :