Program ochrony środowiska - LEMTECH Konsulting


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKTY

Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2010-2014 wraz z prognozą OOŚ
Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami dla Krakowa
Program ochrony środowiska dla Zielonej Góry

Sporządzony przez nas program ochrony środowiska obejmuje następujące zagadnienia:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego,
 • analizę dotychczas prowadzonej polityki ochrony środowiska na terenie objętym programem,
 • ocenę obecnego stanu środowiska m.in. w zakresie:
  - zanieczyszczenia powietrza,
  - gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  - obciążenia środowiska hałasem,
  - oddziaływania pól elektromagnetycznych,
  - stanu powierzchni ziemi, zasobów surowców mineralnych i odnawialnych źródeł energii,
  - możliwości wystąpienia naturalnych zagrożeń środowiska oraz poważnych awarii,
  - stanu i ochrony zasobów przyrodniczych oraz walorów kulturowych regionu,
 • długoterminową strategię (jej długość zależy od zamawiającego) wraz z określeniem celów i kierunków działań w zakresie:
  - poprawy jakości środowiska,
  - ochrony zasobów przyrodniczych,
  - zrównoważonego wykorzystanie surowców, materiałów, energii i wody,
 • krótkoterminową strategię działań na najbliższe cztery lata,
 • harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć wraz z szacunkowymi nakładami, obejmujący okres 4-letni lub dłuższy,
 • organizację zarządzania ochroną środowiska na terenie objętym programem, sposób jego monitorowania oraz harmonogram wdrażania,
 • omówienie potencjalnych źródeł finansowania działań przewidzianych w programie.

Możemy także uczestniczyć w konsultacjach społecznych oraz w procesie opiniowania i uchwalania tych dokumentów.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :