LEMTECH Konsulting - raport oddziaływania na środowisko


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji w Wielkiej Wsi
Raport oddziaływania na środowisko infrastruktury wod-kan Krakowa
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Raport oddziaływania na środowisko Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Polkowicach
Audyt środowiskowy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjono-wanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)
Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy i likwidacji oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu Zdroju

Opracowując raport oddziaływania na środowisko, ściśle wzorujemy się na wymaganiach stawianych przez Prawo ochrony środowiska. Oto wymienione w ustawie najistotniejsze elementy raportu:

 • opis lokalizacji przedsięwzięcia (w tym położenia przedsięwzięcia, zagospodarowanie terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia oraz terenów przylegających, warunki geologiczne i gruntowo-wodne)
 • opis stanu środowiska (cieków wodnych, gospodarki ściekowej, klimatu, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, obszarów chronionych)
 • charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (planowane prace budowlane, wybrane technologie)
 • oddziaływanie wskazanego rozwiązania na środowisko:
  - na etapie budowy,
  - na etapie eksploatacji (w tym omówienie i scharakteryzowanie wpływu na wody podziemne i powierzchniowe oraz sposób odbioru ścieków, gospodarki odpadami, wpływu na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, zdrowie ludzi, florę i faunę, gleby, krajobraz oraz zabytki
 • oddziaływanie na obszary sieci Natura 2000
 • ocena zastosowanej technologii i jej oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • opis przewidywanych działań zapobiegających, zmniejszających lub kompensujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko
 • oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji przedsięwzięcia
 • oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnych awarii
 • wskazanie, czy dla ocenianego przedsięwzięcia konieczne będzie ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji
 • analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • wnioski,
 • streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym.

W studium wykonalności umieszcza się jedynie podsumowanie raportu, zawierające przewidywany wpływ inwestycji na otaczające środowisko.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :