LEMTECH Konsulting - segregacja odpadów komunalnych


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

SEGREGACJA, ODZYSK I SKŁADOWANIE ODPADÓW

PROJEKTY

Plan gospodarki odpadami dla Brzeska
Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Krakowa
Plan gospodarki odpadami dla Opola Lubelskiego
Plan gospodarki odpadami dla Józefowa
Plan gospodarki odpadami dla Łazisk
Program gospodarki odpadami dla Brzeska

Segregacja odpadów jest podstawowym elementem w gospodarce odpadami komunalnymi. Segregacja może być realizowana na dwa sposoby:

- segregacja pierwotna, tzw. "selektywna zbiórka u źródła"
- segregacja wtórna w specjalnie do tego celu wybudowanym zakładzie.

W zakładach odpady segregowane są mechanicznie i ręcznie w zależności od zaawansowania technicznego instalacji, rodzaju segregowanych odpadów oraz części linii technologicznej. Zakłady te zwykle znajdują się na terenie składowisk odpadów.

Organizacja selektywnej zbiórki oraz segregacja odpadów powinna wpisywać się w istniejący oraz uzupełniać przyszły system gospodarki odpadami na danym terenie. Dobrze prowadzona selektywna zbiórka i segregacja odpadów obejmująca wydzielenie ze strumienia odpadów przede wszystkim metali, szkła, tworzyw sztucznych i papieru prowadzi do efektywnego zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz promuje recykling materiałowy.

Niestety, źle wdrożony system selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów jest w stosunku do osiąganych efektów bardzo drogi, przede wszystkim w początkowej fazie. Źle funkcjonujący system edukacji ekologicznej, brak możliwości zbytu wysegregowanych surowców oraz ich niska jakość powodują, że koszty funkcjonowania systemu znacznie przewyższają przychody. Selektywna zbiórka i segregacja odpadów wymaga dyscypliny od mieszkańców, dobrego zarządzania i wsparcia ze strony władz samorządowych, z czym nie do końca wiele gmin potrafi sobie dzisiaj poradzić.

Prawidłowo wdrożony i prowadzony proces powinien zapewnić:
- dobrą edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki,
- zachęty dla mieszkańców,
- zapewnienie zbytu wysegregowanych surowców,
- odczuwalne ograniczenie ilości składowanych odpadów.

Z finansowego punktu widzenia ogromnym sukcesem prowadzenia selektywnej zbiórki oraz segregacji jest sytuacja, w której korzyści związane z zaoszczędzeniem miejsca na strategicznym składowisku odpadów oraz przychody ze sprzedaży surowców są w stanie w dużym stopniu pokryć koszty funkcjonowania systemu.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :