LEMTECH Konsulting - Zasady i praktyka oczyszczania ścieków


P
UBLIKACJE

Zasady i praktyka oczyszczania ścieków

Ewa Kalinowska, Grzegorz Bonar, Jarema Duma

Rozdział 1.4. Wpływ charakterystyki ścieków surowych na procesy oczyszczania

Ścieki komunalne obok ścieków bytowo-gospodarczych i wód przypadkowych (opadowych) zawierają również ścieki przemysłowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ścieki przemysłowe kierowane do miejskiego systemu kanalizacyjnego powinny spełniać określone warunki wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r.

w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.04.180.1867). Zakłady przemysłowe powinny być wyposażone w podczyszczalnię, gdzie wyeliminuje się ze ścieków np. metale ciężkie, tłuszcze, zneutralizuje ścieki i wyrówna przepływ.

Przykładowe stężenie BZT5 w ściekach z zakładów przemysłowych:
Galwanizernia 0 mgO2/L (ale ścieki mogą być toksyczne)
Browar 1200 mg O2/L
Cukrownia 3500 mg O2/L
Gnojowica 2 000-10 000 mg O2/L
Rzeźnia (krew) 120 000 mg O2/L

Jeśli nawet operatorzy poprzez eksploatację dostosują procesy biologiczne do oczyszczania ścieków komunalnych i odpływ będzie spełniał pozwolenie wodno prawne to jak to mówią prawa ekologii nic w przyrodzie nie ginie czy nie ma obiadu za darmo: wszystkie zanieczyszczenia zwłaszcza metale trafią do osadów i pojawia się problem, co z nimi robić w czasach kiedy uzyskać pozwolenie na wykorzystanie osadów jako nawóz (gdy nie zawiera metali i posiada dużo odżywczych substancji) jest ciężko.

Zakłady, gdzie powstają ścieki poprodukcyjne łatworozkładalne powinny mieć zbiorniki uśredniające, aby dawkować w ciągu doby spust tych ścieków do kanalizacji zależnie od przepływu. Ścieki przemysłowe są na ogół silnie stężone, a w procesie eksploatacji oczyszczalni ważny jest ładunek zanieczyszczeń - ile kg zanieczyszczeń dopłynie do oczyszczalni w ciągu godziny lub doby czyli ile kg pożywienia dopłynie do oczyszczalni:

Ł (kg/h) = Q (m3/h) x S (kg/m3)
Q = 600 m3/h, SChZT = 0,7 kg/m3, czyli Ł= Q * S = 420kg/h
Q = 420 m3/h, SBZT = 1kg/m3, czyli Ł = 420kg/h
Q= 1000 m3/h, SBZT = 0,42kg/m3, czyli Ł = 420kg/h

Jak widać z powyższego ładunek jest iloczynem dwóch wielkości stężenia i przepływu, stąd ten sam ładunek zanieczyszczeń może zawierać mniejszy objętościowo strumień stężonych ścieków np. z przemysłu spożywczego. Przed przyjęciem ścieków przemysłowych do oczyszczalni warto zbilansować (ładunek, BZT5, ChZT, N, P) własny układ oczyszczania pod kątem możliwości przyjęcia i efektywnego oczyszczania całej ilości ścieków dopływających do obiektu.

Dla ścieków przemysłowych należy zwrócić uwagę na nierównomierność dopływającego ładunku. Niwelacja nierównomierności ilościowej wymaga budowy zbiornika retencyjnego na terenie zakładu (zwłaszcza jeśli zakład znajduje się w niewielkiej odległości od oczyszczalni i ograniczone są możliwości wyrównania ładunku w sieci tj. wymieszanie z pozostałymi ściekami) lub budowa takiego zbiornika na sieci kanalizacyjnej.

Na efektywność biologicznych procesów oczyszczania ścieków w dużym stopniu wpływa charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni, a co za tym idzie jej znajomość ma ogromne znaczenie w projektowaniu obiektów służących do biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków. To czy zaprojektowany system będzie w stanie usuwać fosfor i czy proces denitryfikacji trzeba wspomagać dodatkowym źródłem węgla zależy od ilości łatwo przyswajalnego węgla w ściekach surowych. Ta frakcja ChZT (łatwo przyswjalne przez bakterie związki węgla) najbardziej interesuje denitryfikanty i bakterie fosforowe i ma wpływ na wielkość beztlenowej i niedotlenionej komory osadu czynnego. Jeżeli w ściekach znajduje się frakcja ChZT wolno rozkładalnego to jest to pewien potencjał, z którego w wyniku rozkładu można uzyskać ChZT łatwo przyswajalne czy to w komorze osadu czynnego (z zawiesiny nie opadającej) czy też w fermeterze z osadu wstępnego. Z kolei frakcja nie rozkładalna rozpuszczona ChZT obecna w ściekach natychmiast znajdzie się w odpływie i raczej nie możemy liczyć że usuniemy ja w procesach biologicznych. Niekorzystny jest również udział zawiesiny nierozkładalnej w ściekach ponieważ wbudowuje się ona w kłaczki osadu czynnego i stanowi inertny balast, i dlatego takie oznaczenie jak stężenie osadu czynnego nie odzwierciedla nam rzeczywistej materii aktywnej biorącej udział w oczyszczaniu ścieków.

Udział poszczególnych frakcji (oznaczanych dotychczas kompleksowo pod postacią ChZTcał.) jest charakterystyczny dla danych ścieków i dlatego nie należy do końca wierzyć, że wartości cytowane w literaturze odnoszą się do wszystkich ścieków. Udział ścieków z różnych przemysłów, układ i szczelność kanalizacji, retencja w kanałach, zużycie wody, czy przyjmowanie zawartości szamb to tylko kilka elementów, które zasadniczo mogą wpłynąć na udział poszczególnych frakcji ChZT w ściekach z danego obszaru.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :