Pozwolenia zintegrowane ( IPPC)– podstawy prawne, obowiązki prz


S
ZKOLENIA OTWARTE

warsztaty szkoleniowe
Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Podstawy prawne, obowiązki przedsiębiorców, przygotowanie wniosku o wydanie IPPC.

Terminy
W chwili obecnej brak terminu.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych, w tym obowiązku wykonania raportu początkowego, wprowadzonego przez znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2014, poz. 1101) oraz klasyfikacji instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169).

Program:
- Obowiązujące podstawy prawne systemu pozwoleń zintegrowanych,
- Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), dokumenty referencyjne BREF oraz konkluzje BAT: czego dotyczą i jak z nich korzystać przy wypełnianiu wniosku,
- Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego – czy i kiedy należy je aktualizować,
- Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego: jakie informacje powinien zawierać, załączniki, forma złożenia,
- Raport początkowy: kiedy?, kto? co powinien zawierać,
- Raport końcowy: kiedy?, kto? co powinien zawierać,
- Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego: jakie informacje powinien zawierać, załączniki, forma złożenia,
- Pozwolenia zintegrowane, a pozwolenia sektorowe,
- Naliczanie opłaty rejestracyjnej,
- Kompetencje organów biorących udział w wydawaniu pozwolenia zintegrowanego,
- Konsekwencje nieposiadania pozwolenia zintegrowanego oraz obowiązki wynikające z jego posiadania,
- Zasady i tryb udziału społeczeństwa w toczącym się postepowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego,
- Kontrole WIOŚ: uprawnienia inspektora WIOŚ, prawa i obowiązki eksploatującego instalację.

Warsztaty:
W oparciu o przykładowe studium przypadku uczestnicy szkolenia, pod nadzorem prowadzącego, zakwalifikują instalację, określą zawartości wniosku, w tym potrzebę wykonania raportu początkowego oraz wyliczą wysokość opłaty rejestracyjnej.

Uczestnicy przedstawią wyniki prac, które będzie można porównać z wynikami prac Urzędu Marszałkowskiego, który prowadził postepowanie administracyjne dla instalacji.

Prowadzenie: dwóch ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska


Jako pracownicy firmy LEMTECH Konsulting, biorą udział w przygotowywaniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wniosków o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, weryfikacji i przygotowywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w tym również dla projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności i innych funduszy unijnych).
Ponadto jeden z ekspertów posiada certyfikat trenera IPPC oraz systemu zarządzania EMAS. Jako wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska brał udział w opiniowaniu wniosków o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, przeprowadzał kontrole na terenie instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane, brał udział w odbiorach inwestycyjnych, w tym inwestycji zlokalizowanych na obszarach Natura 2000. Jest autorem szeregu opinii eksperckich dotyczących zgodności dokumentów biorących udział w procedurze OOŚ z obowiązującymi polskimi przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami UE oraz współautorem wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego między innymi dla takich instalacji jak: odlewnie żeliwa, galwanizernie czy składowiska odpadów.

Opłata
Opłata za 1-dniowe szkolenie wynosi 599 zł netto. Kwota ta obejmuje udział, materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe. Uwaga: w przypadku zgłoszenia przynajmniej dwóch osób udzielamy 10-proc. zniżki.

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.

Zgłoszenie
Pobierz kartę zgłoszeniową (Word) lub kartę zgłoszeniową w pdf, wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting
ul. Lubelska 24/6
30-003 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl


 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :