Pozwolenia zintegrowane ( IPPC)– podstawy prawne, obowiązki prz


S
ZKOLENIA OTWARTE

warsztaty szkoleniowe
Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Podstawy prawne, obowiązki przedsiębiorców, przygotowanie wniosku o wydanie IPPC.

Terminy
26 czerwca 2015

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy na temat nowego zakresu pozwolenia zintegrowanego w tym obowiązku wykonania raportu początkowego , wprowadzonego przez znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 2014r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2014, poz.1101) oraz zmian w klasyfikacji instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169).

Program:
-Obowiązujące podstawy prawne systemu pozwoleń zintegrowanych,
-Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) oraz dokumenty referencyjne BREF: czego dotyczą i jak z nich korzystać przy wypełnianiu wniosku,
-Zasady kwalifikacji instalacji – dla jakich instalacji wymagane jest pozwolenie, czy i kiedy należy je aktualizować,
-Raport początkowy: kiedy?, kto? co powinien zawierać,
-Pozwolenia zintegrowane , a obowiązek posiadania pozwoleń sektorowych – dla jakich komponentów środowiska
pomimo posiadanego PZ należy posiadać pozwolenie sektorowe, -Naliczanie opłaty rejestracyjnej,
-Kompetencje organów biorących udział w wydawaniu pozwolenia zintegrowanego,
-Konsekwencje nieposiadania pozwolenia zintegrowanego oraz obowiązki wynikające z jego posiadania,
-Kontrole WIOŚ: uprawnienia inspektora WIOŚ, prawa i obowiązki eksploatującego instalację.

Warsztaty:
W oparciu o przykładowe studium wykonalności uczestnicy szkolenia, pod nadzorem prowadzącego,
zakwalifikują instalację, określą zawartości wniosku w tym potrzebę wykonania raportu początkowego i wyliczą wysokość opłaty rejestracyjnej.

Prowadzenie: Jolanta Dalman


Pani Jolanta Dalman, posiada certyfikat trenera IPPC oraz systemu zarządzania EMAS.
Jako wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska brała udział w opiniowaniu wniosków o 
wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, przeprowadzała kontrole na terenie instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane, brała udział w odbiorach inwestycyjnych w tym inwestycji zlokalizowanych na obszarach Natura 2000. Jest współautorem wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego miedzy innymi dla takich instalacji jak: odlewnie żeliwa, galwanizernie czy składowiska odpadów.
Jako pracownik firmy Lemtech Konsulting, bierze udział w przygotowywaniu wniosków o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wniosków o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, weryfikacji i przygotowywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w tym również dla projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności i innych funduszy unijnych), a także w uzgadnianiu:, decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Ponadto jest autorem, szeregu opinii eksperckich dotyczących zgodności dokumentów biorących udział w procedurze OOŚ z  obowiązującymi polskimi przepisami prawa ochrony środowiska oraz zgodności z przepisami UE.

Opłata
Opłata za 1-dniowe szkolenie wynosi 550 zł netto. Kwota ta obejmuje udział, materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe. Uwaga: w przypadku zgłoszenia przynajmniej dwóch osób udzielamy 10-proc. zniżki.

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.

Zgłoszenie
Pobierz kartę zgłoszeniową (Word) lub kartę zgłoszeniową w pdf, wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting
ul. Lubelska 24/6
30-003 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

opis szkolenia (pdf)

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :