LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


T
RENERZY


Ewa Kalinowska - specjalista firmy LEMTECH Konsulting ds. gospodarki wodno-ściekowej, autorka ponad 20 publikacji (współautorka poradników Gospodarka osadami ściekowymi oraz Zasady i praktyka oczyszczania ścieków). Prowadziła prace badawczo-konsultacyjne w wielu oczyszczalniach (m.in. w Warszawie - Czajka, Jastrzębiu Zdroju, Białymstoku, Nowej Dębie, Oławie i Skawinie), współpracując z takimi specjalistami jak dr James Barnard, twórca technologii Bardenpho, prof. dr Jan A Oleszkiewicz, inicjator pomysłu oraz główny autor Poradnika eksploatatora oczyszczalni ścieków, dr Peter Dold, autor programu komputerowego BIOWIN do modelowania biologicznych procesów oczyszczania ścieków.

Jan A. Oleszkiewicz - ekspert firmy LEMTECH, profesor inżynierii ochrony środowiska na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie, specjalizujący się w biologicznym oczyszczaniu ścieków oraz przeróbce osadów ściekowych. Posiada na swym koncie doświadczenia w optymalizacji procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów na wielu oczyszczalniach w Europie (w tym w Polsce), USA, Kanadzie, Azji i Australii. Zajmuje się biologicznym usuwaniem związków biogennych, tlenową stabilizacją termofilową, unieszkodliwianiem organizmów chorobotwórczych. Jest autorem takich książek, jak: "Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków" oraz "Gospodarka osadami ściekowymi". Przeszkolił blisko tysiąc operatorów i tech-nologów oczyszczalni ścieków w naszym kraju. Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Medalem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natur.


Jolanta Dalman - ekspert firmy LEMTECH, specjalistka ds. gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, legitymuje się świadectwem kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami poparte wiedzą praktyczną zdobytą w trakcie pracy w Inspekcji Ochrony Środowiska oraz jako dyrektor ds. eksploatacji składowiska. Posiada praktyczne doświadczenia w opiniowaniu i tworzeniu wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, decyzji środowiskowej. Jest autorką licznych raportów o oddziaływaniu na środowisko.W pracy zawodowej uczestniczyła w przygotowaniu części środowiskowej szeregu studiów wykonalności o dofinansowanie z funduszy unijnych (w tym również Funduszu Spójności) m.in. dla projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych. Wykonywała na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego szereg opinii eksperckich dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013.


Krzysztof Muszyński - ekspert firmy LEMTECH, autor licznych raportów o oddziaływaniu na środowisko. Brał udział w wykonaniu opinii eksperckich dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013. Pracował przy przygotowywaniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia a także weryfikacji i przygotowywaniu Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w tym również dla projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności i innych funduszy unijnych), a także w uzgadnianiu: decyzji o wydanie pozwolenia zintegrowanego, decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.


Marcin Piwowarczyk - ekspert firmy LEMTECH, specjalista ds. analityki finansowej i ekonomicznej. Posiada doświadczenie w zakresie ekonomii środowiska, analiz finansowo - ekonomicznych z zakresu gospodarki wodnej, wodno-ściekowej, poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej. W LEMTECH uczestniczył w przygotowaniu szeregu studiów wykonalności (część ekonomiczna) oraz wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy unijnych (w tym również Funduszu Spójności) m.in. dla projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.Przeszkolił 796 uczestników programu szkoleniowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie przygotowania studium wykonalności. W podobnych programach szkoleniowych prowadzonych dla Urzędów Marszałkowskich udział wzięło około 300 osób. 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :