LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Wniosek do MF EOG/NMF na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach

Opracowano wniosek aplikacyjny dla przedsięwzięcia przewidzianego do współfinansowania przez Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy pn.: "Ochrona wód dorzecza górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bełsznica i Rogów".

Główną przyczyną powstania Projektu był bardzo niski stopień skanalizowania terenów mieszkalnych w gminie. Istniejący system kanalizacyjny obejmuje zaledwie 5% mieszkańców gminy. Zakładane efekty długofalowe wnioskowanego Projektu (cele ogólne) obejmują:

cele środowiskowe: poprawa jakości wód powierzchniowych
cele społeczno-gospodarcze:
   - poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi
   - stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji przemysłowych.

Celem bezpośrednim wnioskowanego Projektu jest zwiększenie liczby osób obsługiwanych przez system kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce o 1.144 mieszkańców Bełsznicy i Rogowa oraz wzrost stopnia skanalizowania w obszarze gminy Gorzyce o 5,9 %.
Przewiduje się, że bezpośrednio po zakończeniu Projektu planowaną siecią kanalizacyjną będzie odprowadzane 103 m3/d ścieków. Ścieki odprowadzane do planowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przed wprowadzeniem do wód odbiornika, będą poddawane dwustopniowemu oczyszczaniu w oczyszczalni w Bełsznicy. Miarą efektu ekologicznego, jaki wystąpi w wyniku realizacji Projektu, będzie zmniejszenie ładunku BZT5 odprowadzanego do środowiska w stosunku do stanu obecnego. Spodziewana wielkość tego zmniejszenia wynosi 24.779 kg BZT5/rok.

Projekt obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części Rogowa oraz w północnej i południowo-zachodniej części Bełsznicy. Planowana kanalizacja sanitarna będzie posiadać charakter grawitacyjno-ciśnieniowy. W ramach Projektu planuje się budowę:
   - 5 km rurociągów ciśnieniowych
   - 10 km kanałów grawitacyjnych
   - 229 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 1,2 km
   - 2 sieciowych przepompowni ścieków
   - 48 przydomowych przepompowni ścieków
   - 1 przyobiektowej przepompowni ścieków

Wartość projektu to 10,8 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Gorzyce
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :