LEMTECH Konsulting - Aplikacja do NFOŚiGW, Polsko-Holenderskiego Programu ERU-PT i Ekofunduszu na budowę ciepłowni w Nowej Dębie


P
ROJEKTY

Aplikacja do NFOŚiGW, Polsko-Holenderskiego Programu ERU-PT i Ekofunduszu na budowę ciepłowni w Nowej Dębie

wierzba energetyczna

Przygotowanie aplikacji do NFOŚiGW, Polsko-Holenderskiego Programu ERU-PT oraz weryfikacja wniosku do Ekofunduszu na budowę ciepłowni miejskiej o mocy 8MW (2 kotły), opalanej zrębkami drewnianymi dla miasta Nowa Dęba wraz z zakładem przygotowania paliwa oraz wdrożenie plantacyjnej produkcji biomasy wierzbowej z wykorzystaniem do nawożenia plantacji przetworzonych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków oraz odpadów zielonych. Po raz pierwszy w Polsce skojarzono produkcję biomasy na plantacjach, wykorzystanie przetworzonych osadów ściekowych i odpadów zielonych do ich nawożenia i użycie wyprodukowanej w ten sposób biomasy jako paliwa w ciepłowni miejskiej.

Około 2 km od kotłowni, zlokalizowana zostanie część surowcowa, służąca do magazynowania paliwa (wierzby energetycznej - salix viminalis, gałęzi z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz drewna pochodzącego z lasów państwowych i od innych dostawców). Paliwo po podsuszeniu i zrębkowaniu przewożone będzie do silosa zlokalizowanego obok ciepłowni. Docelowa wielkość plantacji na potrzeby ciepłowni wynosi około 400-500 ha.

Przyjęte parametry ciepłowni:

 • roczną produkcję energii cieplnej na poziomie 70 000 GJ
 • wartość opałowa paliwa ok. 12 MJ/kg (przy wilgotności 30%)
 • sprawność kotłów ok. 85-90%
 • zużycie paliwa ok. 7000 t/rok

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów i pyłów (SO2 o 88 %; NO2 o 90 %; CO o 89 %, CO2 o 95 % i pyłów o 85 %), poprzez zastąpienie 10 MW energii cieplnej, uzyskiwanej z węgla kamiennego, energią odnawialną i ograniczenie produkcji energii o 20 % dzięki likwidacji 3 km rurociągu przesyłowego. Inne korzyści z projektu to:

 • utylizacja 2 t/dobę osadu czynnego z miejskiej oczyszczalni ścieków - przetworzenie na preparat wapniowo-organiczny AGROMIX, wykorzystywany do nawożenia plantacji wierzb energetycznych;
 • utylizacja 1 700 m3/rok odpadów zielonych w procesie produkcji preparatu wapniowo-organicznego;
 • zmniejszenie emisji metanu, poprzez przetworzenie osadu z oczyszczalni ścieków na preparat wapniowo-organiczny, wykorzystywany do nawożenia plantacji wierzby energetycznej (1 kg osadu wiąże 0,4 m3 metanu);
 • wykorzystanie wierzb energetycznych jako naturalnego filtru biologicznego;
 • wykorzystanie gruntów rolnych (obecnie nieużytki i tereny podmokłe) jako trwałych użytków ekologicznych, spełniających funkcje produkcyjne (hektar lasu energetycznego produkuje rocznie ok. 15 t suchej masy wierzbowej o wartości energetycznej równoważnej 7,5 m3 oleju opałowego lub 9 t węgla), ochronne i środowiskowe;
 • zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • przedłużenie żywotności składowiska odpadów dzięki wykorzystaniu dotychczas deponowanych na składowisku odpadów zielonych do produkcji preparatu wapniowo-organicznego);
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi, poprzez wprowadzenie alternatywnej produkcji rolnej oraz ich edukacja w zakresie stosowania paliw odnawialnych.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Termin: 2001

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :