LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności drogi w Gliwicach


P
ROJEKTY

Studium wykonalności drogi w Gliwicach

Studium Wykonalności dotyczyło przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zjazdu z Drogi Krajowej Nr 88 na ul. Toszecką w Gliwicach".

Projekt zasadniczo polega na budowie łącznicy w nowym śladzie mającej zastąpić nienormatywny wjazd przez ul. Zbożową. Budowa zjazdu ma za zadanie zapewnić zgodne z prawem i bezpieczne połączenie obu arterii komunikacyjnych. Podstawowymi i najistotniejszymi korzyściami, jakie wynikną z realizacji projektu, są:

  • Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w omawianym rejonie wynikającego z istnienia skrzyżowania niezgodnego z przepisami (zmniejszenie ilości wypadków i kolizji)
  • Zwiększenie płynności podróży dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w omawianym rejonie
  • Skrócenie czasu podróży dzięki stworzonym pasom włączania i wyłączania oraz zmniejszenie się ilości tworzących się w tym rejonie korków i zatorów ulicznych
  • Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowej w omawianym rejonie
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów wszystkich uczestników ruchu poruszających się w tym rejonie (koszty paliwa, naprawy zawieszenia oraz naprawy powypadkowe)
  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko dzięki zwiększeniu płynności ruchu, a więc ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery.

Przedmiotem projektu jest budowa zjazdu wraz z zabezpieczeniem i przebudową kabli elektroenergetycznych i budową oświetlenia drogi, przebudową gazociągów, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej dla projektowanej drogi oraz przebudową kanalizacji teletechnicznej.

Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :