LEMTECH Konsulting - Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju


P
ROJEKTY

Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju

raport środowiskowy

W ramach rozbudowy przewidziano m.in.:
. modernizację części mechanicznej oczyszczalni,
. przykrycie zagęszczaczy grawitacyjnych oraz budowę biofiltra,
. wymianę szeregu pomp i urządzeń mechanicznych, które nie spełniają stawianych im wymogów technologicznych,
. budowę wiaty magazynowej, w której prowadzony będzie odzysk osadów ściekowych,
. budowę zbiornika na wody odciekowe ze stacji defosfatacji,
. zainstalowanie dwóch agregatów prądotwórczych, zasilanych biogazem,
. wykonanie nowego kontenera dla istniejącej stacji zlewczej (punktu odbioru ścieków sanitarnych z beczkowozów),
. modernizację ujęcia wody technologicznej wraz z wykonaniem sieci rozprowadzającej (dla potrzeb oczyszczalni).

W raporcie scharakteryzowano przedsięwzięcie, tj. jego lokalizację, sposób prowadzenia robót budowlanych, zaproponowane do realizacji rozwiązania technologiczne.

Omówiono oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, jego wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, a także powstawanie odpadów, wpływ na glebę, świat roślinny i zwierzęcy, w tym także na obszary chronione i Natura 2000.
W raporcie dokonano również oceny zastosowanej technologii i jej oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaproponowano również stosowny zakres monitoringu oraz rozważano możliwość wystąpienia poważnych awarii oraz konfliktów społecznych.

Zamawiający: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :