LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi

Szczegółowy zakres prac obejmował wykonanie:

map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 dla celów projektowych sieci i przyłączy kanalizacji    sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś o łącznej powierchni 188 ha w wymaganym zakresie (punkt    ten obejmuje m.in.: pomiar w terenie zawierający m.in. rzędne wys. istniejących wylotów    kanalizacyjnych, wykreślenie map sytuacyjno-wysokościowych),

prac projektowych, uzgodnień oraz uzyskanie pozwoleń (a w szczególności opracowanie i    uzgodnienie zamawiającym: koncepcji, projektu technicznego, dokumentacji geologicznej dla potrzeb    projektowania kanalizacji, studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko, specyfikacji    technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów ślepych i inwestorskich, uzyskanie zgód właścicieli    działek, uzgodnienia: ZUDP, ZG, Wodociągi Wiejskie, Wydział Ochrony Środowiska, Zarząd Jurajskich    Parków Krajobrazowych, Dyrekcja Ojcowskiego Parku Krajobrazowego, Zarządca Dróg,    przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie    prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, nadzór autorski).

Zamawiający: Urząd Gminy Wielka Wieś
Termin: 2006

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :