LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane"

Przedsięwzięcie pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane", zamierza się realizować przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Główne cele wnioskowanego przedsięwzięcia są następujące:

  • Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami
  • Wzrost poziomu skanalizowania obszaru aglomeracji Zakopane
  • Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji
  • Wzrost poziomu zwodociągowania Gminy Miasta Zakopane w obszarze planowanej aglomeracji Zakopane
  • Ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej i racjonalizacja poboru wody z ujęć
  • Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości
  • Ograniczenie ilości osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków komunalnych w Zakopanem i rozwiązanie problemów zagospodarowania tych osadów
  • Podwyższenie standardu życia mieszkańców
  • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlach Gubałówka, Furmanowa i Janosówka Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlach Gubałówka i Furmanowa Przebudowę sieci wodociągowej Wykonanie układu regulacji ujęcia wody Kuźnice.

Opracowana przez LEMTECH dokumentacja obejmuje:

wniosek do Funduszu Spójności studium wykonalności raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla modernizacji oczyszczalni ścieków "Łęgi" i "Spyrkówka" w Zakopanem

Wartość projektu: ok. 61 mln zł

Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin: 2008

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :