LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II"

Opracowano studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II", które zamierza się realizować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie kontynuacją projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I", realizowanego przez MPWiK S.A. w Krakowie przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności (2007-2009).

Główne cele wnioskowanego przedsięwzięcia są następujące:

  • Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami
  • Wzrost poziomu skanalizowania Miasta Krakowa w obszarze aglomeracji Kraków
  • Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji
  • Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców Krakowa w wodę pitną dobrej jakości
  • Podwyższenie standardu życia mieszkańców
  • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.

Zakres projektu (Etapu II) to:
Kontrakt 1 - Budowa magistrali wodociągowej i zbiorników wyrównawczych
Kontrakt 2 - Wymiana zdekapitalizowanych przewodów sieci wodociągowej
Kontrakt 3 - Przebudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Krakowa
Kontrakt 4 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Krakowa (etap 2)
Kontrakt 5 - Pomoc Techniczna (Konsultant)
Kontrakt 6 - Inżynier Kontraktu
Kontrakt 7 - Działania informacyjne i promujące

Wartość projektu: ok. 215 mln zł

Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin: 2008

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :