LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach


P
ROJEKTY

Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach

Opracowano studium wykonalności dla przedsięwzięcia przewidzianego do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - Rogów, Bełsznica".

Główną przyczyną powstania Projektu był bardzo niski stopień skanalizowania terenów mieszkalnych w gminie. Istniejący system kanalizacyjny obejmuje zaledwie 5% mieszkańców gminy. Zakładane efekty długofalowe wnioskowanego Projektu (cele ogólne) obejmują:

cele środowiskowe: poprawa jakości wód powierzchniowych
cele społeczno-gospodarcze:
    - poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi
    - stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji przemysłowych.

Celem bezpośrednim wnioskowanego Projektu jest zwiększenie liczby osób obsługiwanych przez system kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce o 1.144 mieszkańców Bełsznicy i Rogowa oraz wzrost stopnia skanalizowania w obszarze gminy Gorzyce o 5,9 %.
Przewiduje się, że bezpośrednio po zakończeniu Projektu planowaną siecią kanalizacyjną będzie odprowadzane 103 m3/d ścieków. Ścieki odprowadzane do planowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przed wprowadzeniem do wód odbiornika, będą poddawane dwustopniowemu oczyszczaniu w oczyszczalni w Bełsznicy. Miarą efektu ekologicznego, jaki wystąpi w wyniku realizacji Projektu, będzie zmniejszenie ładunku BZT5 odprowadzanego do środowiska w stosunku do stanu obecnego. Spodziewana wielkość tego zmniejszenia wynosi 24.779 kg BZT5/rok.

Projekt obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części Rogowa oraz w północnej i południowo-zachodniej części Bełsznicy. Planowana kanalizacja sanitarna będzie posiadać charakter grawitacyjno-ciśnieniowy. W ramach Projektu planuje się budowę:
    - 5 km rurociągów ciśnieniowych
    - 10 km kanałów grawitacyjnych
    - 229 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 1,2 km
    - 2 sieciowych przepompowni ścieków
    - 48 przydomowych przepompowni ścieków
    - 1 przyobiektowej przepompowni ścieków

Całkowita wartość projektu to 10,8 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Gorzyce
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :