LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa


P
ROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa

studium wykonalności

Opracowano studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej miasta Krakowa (faza I)".

Przedmiotowe przedsięwzięcie (zarówno faza I jak i faza II) obejmuje łącznie 9 zadań gospodarki wodnej oraz 8 zadań gospodarki ściekowej. W fazie I wykonane zostaną 4 zadania gospodarki ściekowej, natomiast w fazie II wykonane będzie 13 przedsięwzięć gospodarki wodociągowo-ściekowej. Celem generalnym przedsięwzięcia jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie jego realizacji. Pozostałe cele wnioskowanego przedsięwzięcia to:

  • Wzrost poziomu skanalizowania Krakowa poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji nowych terenów
  • Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji oraz zagrożeń eksfiltracji ścieków do gruntu
  • Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków obsługujących Kraków
  • Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami.
  • Podwyższenie standardu życia mieszkańców
  • Zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczonym otoczeniem
  • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.

Zakres projektu to:
Zadanie 1 - Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku "Urwisko"
Zadanie2 - Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie
Zadanie 3 - Renowacja systemu kanalizacyjnego Krakowa
Zadanie 4 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)

Wartość projektu to ponad 151 mln zł

zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie S.A.
termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :