LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku


P
ROJEKTY

Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku

Studium wykonalności dotyczy przedsięwzięcia przedsięwzięcia pod nazwą "Kanalizacja wsi Ligota Zamecka, Ligota Górna, Ligota Dolna, Bąków, Krasków i Chocianowice" zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstało w zgodzie z wytycznymi opracowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wśród podstawowych celów samego przedsięwzięcia wyróżnić można przede wszystkim:

  • cele społeczno-gospodarcze i ekonomiczne, do których należą:
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców,
  • zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczonym otoczeniem,
  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który ma charakter przemysłowo-usługowy (powstanie nowych podmiotów gospodarczych),
  • rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w szczególności w sektorze drobnych usług,
  • oszczędności w kosztach utrzymania i eksploatacji pojazdów odbierających ścieki z szamb i transportujących je do zlewni ścieków,
  • cele przyrodnicze (związane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego), do których należą:
  • uporządkowanie gospodarki ściekowej i poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym przedsięwzięciem poprzez utworzenie jednolitego, zbiorowego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz zmniejszenie natężenia ruchu dużych pojazdów wywożących ścieki.

Zakres projektu obejmuje budowę 27,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 17,33 km sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Wartość projektu to ponad 21 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Kluczbork
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :