LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej


P
ROJEKTY

Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej

Sporządzono studium wykonalności do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR dla projektu pn. "Przebudowa budynków Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonowska".

Przedmiot projektu obejmuje:

 • Rozbudowę wybudowanego w 1900 r. i ujętego w spisie dóbr kultury trzykondygnacyjnego i podpiwniczonego budynku Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze - pow. 864,1 m2;
 • Zakończenie budowy czterokondygnacyjnego i podpiwniczonego przyległego budynku znajdującego się w stanie surowym - pow. 2.108,89 m2;
 • Wybudowanie nowego gmachu o pow. 674,28 m2;
 • Zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

Wyposażenie w systemy i sprzęt biblioteczny i inny techniczny niezbędny do realizacji zadań programowych planowanego Centrum.W Informatoriach, Czytelniach, Wypożyczalniach, Dziale Regionalnym, Dziale Obsługi Osób Niepełnosprawnych i innych działach Centrum zostanie utworzonych 150 miejsc do korzystania ze zbiorów i 47 kompletnie wyposażonych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Kontynuowana będzie również archiwizacja baz danych, osiągając po realizacji projektu wielkość 2.000 GB (obecna wielkość - 400 GB).
Projekt zakłada również wyposażenie Centrum w wielofunkcyjną salę konferencyjno-edukacyjną, w której będą organizowane seminaria i konferencje oraz realizowane będą programy edukacji regionalnej, m.in. dla dzieci, młodzieży i środowisk akademickich.

Główne cele projektu, zarówno mierzalne (zwane także często kwantyfikowanymi) jak i trudnomierzalne w ujęciu kwantyfikowanym obejmują:

 • Ułatwienie dostępu społeczności lokalnych do informacji o regionie;
 • Zwiększenie promowania idei społeczeństwa informacyjnego;
 • Zwiększenie możliwości włączenia się Biblioteki w życie społeczności lokalnej;
 • Zahamowanie dysproporcji regionalnej w rozwoju kultury;
 • Zwiększenie możliwości promowania kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego w Jeleniej Górze;
 • Stworzenie warunków do efektywniejszego wykorzystania możliwości budowania w lokalnym społeczeństwie poczucia wspólnej odpowiedzialności, europejskiej tożsamości oraz podstaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji i jedności, przy zachowaniu własnych wartości, symboli i tradycji;
 • Stworzenie warunków do efektywniejszego wykorzystania możliwości współpracy kulturalnej z innymi regionami w kraju i za granicą w celu tworzenia wspólnej przestrzeni kultury europejskiej, rozwoju twórczości artystycznej i literackiej, zachowania i ochrony wspólnego dziedzictwa, inicjowania kulturowego dialogu, dążenia do społecznej integracji;
 • Zwiększenie możliwości promocji Jeleniej Góry i całego regionu (poprzez organizowanie spotkań i imprez kulturalnych);
 • Pogłębianie integracji społeczności lokalnej (poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu) oraz dostępności dóbr i usług kultury;
 • Zwiększenie promocji czytelnictwa;
 • Stworzenie warunków do efektywniejszego wykorzystania usług związanych z dostępem do informacji;
 • Stworzenie warunków do efektywniejszego wykorzystania możliwości rozwoju i promocji dodatkowych funkcji i usług świadczonych przez Bibliotekę, w tym szczególnie wsparcia animacji życia kulturalnego;
 • Zwiększenie możliwości promowania i upowszechniania zasady równości szans dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym (poprzez lepszy dostęp do obiektów infrastruktury społecznej);
 • Ułatwienie, w oparciu o zasadę równości szans, dostępu mieszkańcom regionu jeleniogórskiego do aktywnego udziału w kulturze;
 • Stworzenie warunków do efektywniejszego wykorzystania możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w systemach organizacji działalności kulturalnej i upowszechniania kultury;
 • Efektywniejsza promocja lokalnych twórców i animatorów kultury;
 • Stworzenie systemu informacji regionalnej w oparciu o elektroniczne i tradycyjne źródła informacji;
 • Realizacja programów edukacji regionalnej dla dzieci, młodzieży i środowisk akademickich przy wykorzystaniu zarchiwizowanych baz danych i zasobów bibliotecznych;
 • Współpraca z wyższymi uczelniami, posiadającymi na poziomie regionalnym kluczowe znaczenie dla kształcenia społeczeństwa.

Wartość projektu to 14,8 mln zł

Zamawiający: Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :