LEMTECH Konsulting - Program ochrony środowiska dla Krakowa


P
ROJEKTY

Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Krakowa

program ochrony środowiska

Opracowano "Programu ochrony środowiska i stanowiącego jego element Planu gospodarki odpadami dla miasta Krakowa na lata 2005-2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008-2011".

"Program ochrony środowiska dla miasta Krakowa" obejmuje: omówienie aktualnego stanu prawnego, analizę dotychczas prowadzonej polityki ochrony środowiska na terenie miasta, oceną obecnego stanu środowiska (m.in. zanieczyszczenia powietrza oraz wód powierzchniowych, obciążenia hałasem, możliwości wystąpienia poważnych awarii) i infrastruktury komunalnej, założone cele i proponowane działania mające na celu poprawę stanu środowiska wraz z harmonogramem realizacji przedsięwzięć (strategia długo- i krótkoterminowa), koszty wdrożenia proponowanych działań, sposób monitoringu i wdrażania programu.

Natomiast "Plan gospodarki odpadami" zawiera: omówienie aktualnego stanu prawnego, analizę obecnego stanu w sektorze gospodarki odpadami na terenie miasta, prognozę zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce odpadami w oparciu o dane demograficzne i gospodarcze, założone cele i zadania proponowanego systemu gospodarki odpadami w mieście, proponowane scenariusze gospodarki odpadami wraz z analizą opcji ekonomicznych i technologicznych, analizę oddziaływania na środowisko, sposób monitoringu i wdrażania planu oraz określenie możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie systemu.

Program wraz z Planem powstawały w sposób otwarty, poprzez współpracę ze społecznością lokalną, radnymi miasta Krakowa i dzielnic pomocniczych, środowiskiem naukowym, jednostkami miejskimi i innymi podmiotami gospodarczymi, wojewódzką administracją rządową i samorządową, starostwami oraz gminami sąsiadującymi z Krakowem, organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzono także badania ankietowe opinii krakowian na temat środowiska naturalnego miasta.

Program jest podstawowym dokumentem realizacji polityki miasta w zakresie ochrony środowiska, umożliwiającym także korzystanie z różnych unijnych funduszy strukturalnych. jego pełną wersję można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa: "Program ochrony środowiska dla Krakowa"

Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :