LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku


P
ROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku

Sporządzenie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. "Kanalizacja wsi Ligota Zamecka, Ligota Górna, Ligota Dolna, Bąków, Krasków, Kuniów i Chocianowice".

Wśród podstawowych celów samego przedsięwzięcia wyróżnić można przede wszystkim:

  • cele społeczno-gospodarcze i ekonomiczne, do których należą:
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców,
  • zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczonym otoczeniem,
  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który ma charakter przemysłowo-usługowy (powstanie nowych podmiotów gospodarczych),
  • rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w szczególności w sektorze drobnych usług,
  • oszczędności w kosztach utrzymania i eksploatacji pojazdów odbierających ścieki z szamb i transportujących je do zlewni ścieków,
  • cele przyrodnicze (związane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego), do których należą:
  • uporządkowanie gospodarki ściekowej i poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym przedsięwzięciem poprzez utworzenie jednolitego, zbiorowego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz zmniejszenie natężenia ruchu dużych pojazdów wywożących ścieki.

Zakres projektu obejmuje budowę 27,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 17,33 km sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Zamawiający: Urząd Miasta Kluczbork
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :