LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w Strzegomiu


P
ROJEKTY

Studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w Strzegomiu

Sporządzenie Studium Wykonalności do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego Gminy Strzegom".

Podstawowe cele przedsięwzięcia to:

  • cele społeczno-gospodarcze i ekonomiczne:
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców,
  • zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczonym otoczeniem,
  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który ma charakter przemysłowo-usługowy (powstanie nowych podmiotów gospodarczych),
  • rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w szczególności w sektorze drobnych usług (cel pośredni),
  • oszczędności w kosztach utrzymania i eksploatacji pojazdów odbierających ścieki z szamb i transportujących je do zlewni ścieków na terenie miasta Strzegom,
  • cele przyrodnicze (związane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego) - uporządkowanie gospodarki ściekowej i poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym przedsięwzięciem poprzez:
  • utworzenie jednolitego, zbiorowego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków (z wyjątkiem miejscowości Godzieszówek, gdzie optymalnym rozwiązaniem jest lokalna oczyszczalnia ścieków),
  • ochronę zasobów wodnych zlewni Kaczawy i wchodzącego w jej skład potoku Wierzbiak (likwidacja nielegalnego zrzutu ścieków),
  • zmniejszenie natężenia ruchu dużych pojazdów wywożących ścieki.

Zakres rzeczowy obejmuje: - budowę 40,88 km sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 16,19 km sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Wartość projektu to 32,6 mln zł

Zamawiający: Urząd Miasta Strzegom
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :