LEMTECH Konsulting - Raport oddziaływania na środowisko infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Krakowa


P
ROJEKTY

Raport oddziaływania na środowisko infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Krakowa

Raport oddziaływania na środowisko został sporządzony dla przedsięwzięcia "Program poprawy jakości i niezawodności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Krakowa - Faza I" i obejmował następujące zadania:

  • uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku "Urwisko",
  • budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie,
  • renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa,
  • budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta (Dzielnica Nowa Huta) Etap I, Etap II i Etap III.

W raporcie scharakteryzowano przedsięwzięcie, tj. jego lokalizację, sposób prowadzenia robót budowlanych, zaproponowane do realizacji rozwiązania technologiczne oraz rozważane warianty. Omówiono również oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, jego wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, glebę, powietrze, klimat akustyczny, a także powstawanie odpadów, wpływ na świat roślinny i zwierzęcy, w tym także na obszary chronione i Natura 2000. Rozważano także możliwość wystąpienia konfliktów społecznych.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie S.A.
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :