Prognoza OOś dla Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa


A
KTUALNOŚCI

Nasz zespół opracował prognozę dla Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa.
26 listopada 2012
W wyniku złożenia najlepszej oferty w ramach przetargu Urzędu Miasta Krakowa, Lemtech opracował "Prognozę odziaływania na środowisko dla Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa."

Zakres rzeczowy opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko "Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa" wraz z Asystą.

Etap I - Opracowanie Prognozy

 1. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
 2. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
 3. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 4. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
 5. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
  różnorodność biologiczną,
  ludzi,
  zwierzęta,
  rośliny,
  wodę,
  powietrze,
  powierzchnię ziemi,
  krajobraz,
  klimat,
  zasoby naturalne,
  zabytki,
  dobra materialne
  z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Opracowanie przedstawiało:

 1. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 2. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych,

Etap II - Asysta

 1. Udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, obejmujący:
  a) uczestnictwo w przeprowadzanych w ramach prac nad Prognozą konsultacjach społecznych.
  b) przygotowanie pisemnego podsumowania zawierającego informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione rozpatrzenia uwagi i wnioski do Prognozy zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, o którym mowa w rozdziale 1 i rozdziale 3 działu III Ustawy;
  c) uwzględnienie w Prognozie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Opracowanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowi

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :