Program Gospodarki Odpadami 2012 na rzecz Województwa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Lemtech wykonał dla województwa łódzkiego Program Gospodarki Odpadami.
4 październik 2011

Specjaliści z naszego działu środowiskowego wykonali Programu Gospodarki Odpadami 2012 na rzecz Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa.

"Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012" zawierał:
1. analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa
łódzkiego, w tym informacje dotyczące:
a. rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,
b. środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich
użyteczności,
c. rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom
odzysku, w tym w instalacjach położonych poza terytorium kraju,
d. rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom
unieszkodliwiania, w tym w instalacjach położonych poza terytorium
kraju,
e. istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym zbierania
odpadów,
f. rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do
przetwarzania odpadów, w tym olejów odpadowych i innych odpadów
niebezpiecznych,
g. identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym,
uwzględniając położenie geograficzne, sytuację demograficzną
i gospodarczą, warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne,
ocenę potrzeb:
- tworzenia nowych lub zmiany istniejących systemów zbierania
odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury służącej
gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą bliskości,
- zamknięcia obiektów przeznaczonych do gospodarowania
odpadami;
2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym zmiany
wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;
3. cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz ze wskazaniem terminów ich
osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów
i ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych na składowiska odpadów;
4. określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów
oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla
osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, w tym:
a. działań w zakresie gospodarki odpadami, wraz z określeniem
planowanych technologii i metod postępowania,
b. działań w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy
w zakresie gospodarki odpadami, w tym środków zachęcających do
selektywnego zbierania bioodpadów w celu kompostowania oraz
przetwarzania ich w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia
i zdrowia ludzi,
c. rozwiązań dotyczących postępowania z olejami odpadowymi i innymi
odpadami niebezpiecznymi;
5. określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do
gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do
przetwarzania odpadów;
6. harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców i sposobu
finansowania (źródła finansowania i szacunkowe koszty) zadań wynikających
z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4, harmonogram ma
określać zadania na lata 2012 - 2022
7. informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu gospodarki odpadami
na środowisko;
8. określenie metody monitorowania działań w sposób umożliwiający ocenę
stanu realizacji zadań określonych w planie gospodarki odpadami wraz
z określeniem wskaźników niezbędnych do monitorowania realizacji planu;
9. streszczenie w języku niespecjalistycznym.

 

 

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :