Program Małej Retencji dla Woj. Śląskiego </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Program Małej Retencji dla Woj. Śląskiego

27 marca 2012
W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach LEMTECH Konsulting opracowuje "Aktualizację programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"

Lemtech oddaje kolejne etapy prac. Obecnie przekazaliśmy Zamawiającemu Prognozę oddziaływania na środowisko programu małej retencji dla województwa śląskiego.

1 Temat opracowania: Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2 Cel i zakres opracowania:

Podstawowym celemopracowania Aktualizacji .jest poprawa bilansu wodnego zlewni rzecznych, zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody, ochrona przed powodzią, przy zastosowaniu metod odpowiadających zasadom zrównoważonego rozwoju.

Do opracowania aktualizacji programu małej retencji należy wykorzystać: "Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. śląskiego dla potrzeb aktualizacji programu małej retencji", "Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia woj. śląskiego", "Program małej retencji dla województwa śląskiego"

Priorytetowe kierunki działań:

 • odbudowa, modernizacja i budowa urządzeń piętrzących w celu wykorzystania wody do nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,
 • uzupełnienie i modernizacja obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania równowagi ekologicznej biotopów,
 • odbudowa, modernizacja i budowa budowli piętrzących i stopni przeciwerozyjnych dla podniesienia poziomu wody gruntowej na obszarach przyległych,
 • odbudowa, modernizacja i budowa nowych sztucznych zbiorników wodnych o poj. do 5 mln m 3 na rzekach i potokach,
 • odbudowa, modernizacja i budowa nowych stawów rybnych,
 • piętrzenie istniejących małych jezior i magazynowanie dodatkowych zasobów wodnych z jednoczesnym podniesieniem walorów krajobrazowych.

Zakres opracowania:

 • Część inwentaryzacyjna:
 • synteza i aktualizacja informacji zawartych w opracowaniu pn.: "Bilans wodny
  i wodno-gospodarczy woj. śląskiego dla potrzeb aktualizacji programu małej retencji" w zakresie form retencjonowania wody, możliwości i spodziewanych efektów,
  z podziałem na rodzaj, funkcje, lokalizacje i użytkowanie.
 • układ administracyjny województwa (wg. powiatów, gmin) z zaznaczeniem istniejących form retencjonowania wody
 • Część przyrodnicza:
 • prognoza oddziaływania na środowisko wraz z określeniem uwarunkowań przyrodniczych wg wymogów obowiązującego prawa krajowego i unijnego, ze wskazaniem obiektów mogących kolidować z formami ochrony przyrody
  w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody,
 • przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania założeń programu na środowisko
 • wskazanie obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
 • Część opisowa i tabelaryczna:
 • określenie rodzaju i funkcji retencyjnej
 • zestawienie nowoprojektowanych i przewidzianych do odbudowy obiektów retencyjnych w układzie zlewniowym, z podziałem na rodzaj (zbiorniki wodne boczne i zaporowe, stawy ziemne, suche zbiorniki i poldery przeciwpowodziowe, budowle piętrzące itp.) funkcję, lokalizację i stopień pilności realizacji (wg. kategorii najpilniejsze, pilne, mało pilne) itp.
 • opracowanie kart obiektów, zawierających m.in.: nazwę i numer obiektu, lokalizację
  (km i nazwę cieku zasilającego), miejscowość, gmina, powiat, warunki hydrologiczne, stan własnościowy gruntów, parametry techniczne, funkcja, infrastruktura towarzysząca
 • określenie efektów realizacji założeń zaktualizowanego Programu małej retencji dla województwa śląskiego
 • uzgodnienie dokumentów wyjściowych oraz całego programu z: właściwymi Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Wydziałem Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • podsumowanie i wnioski wraz z opracowaniem wstępnych koncepcji technicznych dla obiektów ujętych w Programie...
 • Część graficzna:
 • mapy poglądowe lokalizacji obiektów małej retencji,
 • mapy podziału zlewniowego woj. śląskiego z lokalizacją istniejących
  i projektowanych obiektów małej retencji
 • mapy hipsometryczne woj. śląskiego z lokalizacją istniejących i projektowanych obiektów małej retencji
 • mapy administracyjne woj. śląskiego z lokalizacją istniejących i projektowanych obiektów małej retencji
 • mapy czystości wód woj. śląskiego z lokalizacją istniejących i projektowanych obiektów małej retencji
 • mapy obszarów chronionych występujących na terenie woj. śląskiego z lokalizacją istniejących i projektowanych obiektów małej retencji
 • mapa zagrożeń woj. śląskiego z lokalizacją istniejących i projektowanych obiektów małej retencji
 • Część kosztowa
 • zestawienie kosztów opracowania projektów budowlanych, wykupu gruntów oraz robót budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz przewidywane źródła finansowania.
 • wyodrębienie przedziałów czasowych realizacji planowanych obiektów, tj. w latach 2011-2015 i po roku 2015.
 • określenie efektów rzeczowych realizacji programu (przyrosty magazynowanej wody i oddziaływania urządzeń piętrzących.

Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :