Program Rozwoju Kanalizacji Deszczowej miasta olsztyn </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Program rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Olsztyn

12 czerwca 2012
W wyniku procedury przetargowej, LEMTECH Konsulting opracuje "Aktualizację programu rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Olsztyna".

Cel opracowania:

Wykonanie aktualizacji programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem. Zasięg terenowy Programu bedzie obejmować teren miasta Olsztyna w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów niezurbanizowanych, oraz określi wpływ na tereny przyległe.

Zakres opracowania:

1. Zebranie informacji o istniejącym środowisku geograficznym.
2. Uzyskanie danych o przewidywanym w planach zagospodarowania przestrzennego
rozmieszczeniu zainwestowania terenów.
3. Określenie prognozy charakterystycznych ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń dla ścieków
usuwanych systemem kanalizacji deszczowej.
4.Analiza wyników.
5. Uzyskanie akceptacji założeń przez Zamawiającego.
6. Opracowanie wariantowej koncepcji systemu kanalizacyjnego na podstawie uprzednio
sformułowanych założeń.
7. Opracowanie kryteriów oceny wariantów i podstaw ich stosowania, w tym wskaźników
jednostkowych nakładów i kosztów,
8. Opracowanie programu realizacji systemu kanalizacji deszczowej.
9. Ustalenie programu i harmonogramu opracowań.
10. Opracowanie wniosków i wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
konsultacje społeczne.
11. Opracowanie programu prac badawczych i studialnych potrzebnych do wyjaśnienia
zagadnień wątpliwych.

Zamawiający: Urząd Miasta Olsztyna

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :