Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn-Faza II </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Zakonczyliśmy opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia o nazwie: "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn-Faza II"

14 czerwca 2012
LEMTECH ukonczył prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia o nazwie: "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn-Faza II"

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raszyn, do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Obszar objęty przedsięwzięciem: teren Gminy Raszyn o łącznej powierzchni 43,89 km2. W skład gminy wchodzi 20 miejscowości (wsi), pogrupowanych w 15 sołectw.

Przedsięwzięcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn" wpisuje się w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś I Gospodarka wodno-ściekowa, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.11.2006 r. Aglomeracja Raszyn liczy 18 450 RLM.

Ewentualna realizacja projektu spowodowałaby zakończenie etapu kanalizacji w przeważającej części gminy, w zakresie możliwym do sfinansowania z Funduszu Spójności. Projekt umożliwiłby wyposażenie aglomeracji Raszyńskiej w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: odbiór i oczyszczanie ścieków w aglomeracji Raszyn, zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom wynikającym z Dyrektywy 80/778/EWG z 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3l listopada 1998 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zamawiający: Gmina Raszyn

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :