Opracowanie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry.</strong></span>


A
KTUALNOŚCI

LEMTECH w konsorcjum z Akademią Morską w Szczecinie opracuje Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry.

16 września 2011
W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej przez Ministerstwo Infrwstruktury RP, konsorcjum LEMTECH Konsulting i Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadzi kompleksowe prace zwiazane z przygotowaniem Studium wykonalności i Programu funkcjonalno-użytkowego dla pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków budżetu Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) w ramach projektu TEN-T 2010-PL-70206-M - "Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry". Celem projektu jest wdrożenie RIS na Dolnej Odrze w celu implementacji postanowień dyrektywy w sprawie RIS. Wdrożenie RIS umożliwi włączenie polskich śródlądowych dróg wodnych do ogólnoeuropejskiego systemu wymiany informacji rzecznej. Dzięki temu Polska będzie oferowała usługi na tym samym poziomie co na innych europejskich drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym. W myśl ustawy o żegludze śródlądowej dla zapewnienia realizacji zadań RIS tworzy się Centrum RIS, które ma czuwać nad funkcjonowaniem całego systemu i jest odpowiedzialne za realizację usług w ramach systemu RIS.

System RIS obejmuje jeden lub więcej zharmonizowanych systemów informacyjnych obejmujących całokształt zasobów ludzkich, sprzętowych, programowych i komunikacyjnych, wraz z dotyczącymi ich uregulowaniami prawymi, przeznaczonych do wypełniania zadań związanych z przetwarzaniem informacji. Zastosowanie ogólnoeuropejskiego zharmonizowanego systemu informacji rzecznej sprawi, że transport wodny śródlądowy stanie się bardziej:

 • bezpieczny, ograniczając do minimum liczbę obrażeń, wypadków śmiertelnych i sytuacji nietypowych w podróży;
 • wydajny, maksymalnie zwiększając przepustowość dróg wodnych, skracając czas podróży, ograniczając nakład pracy użytkowników systemu, ograniczając koszty transportu oraz zapewniając wydajne i ekonomiczne połączenie między różnymi gałęziami transportu;
 • przyjazny dla środowiska naturalnego, ograniczając emisję zanieczyszczeń i wycieki spowodowane przez wypadki, działania nielegalne lub normalną eksploatację.

  Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury RP

 •  
   
   
   
  Untitled Document
  © 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :