wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla Gdańska


A
KTUALNOŚCI

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku

24 marca 2011
LEMTECH ukończył kolejne zadanie - wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla Gdańska.

Opracowywanie wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ wraz z załącznikiem – studium wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku” dobiegło końca.

Mając na uwadze uporządkowanie, zaniedbanych przed 90-tym rokiem, spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową i odprowadzeniem wód opadowych opracowano, poczynając od początku lat 90-tych, szereg koncepcji i programów inwestycyjnych dla poszczególnych zlewni potoków oraz dzielnic Gdańska. Koncepcje te pozwoliły na określenie niezbędnego zakresu robót dla poprawienia zaistniałej sytuacji, a przede wszystkim, na ujęcie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego elementów związanych z omawianymi zagadnieniami. Na podstawie tych koncepcji w latach 1994-2006 zostały także zrealizowane inwestycje z zakresu odprowadzania wód opadowych, ich podczyszczania i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na łączną kwotę ponad 100 mln zł.

Miasto Gdańsk zamierza realizować kolejne inwestycje z omawianego zakresu, wykorzystując dofinansowanie ze środków unijnych. Konieczność kontynuowania inwestycji z zakresu odprowadzenia wód opadowych w dobitny sposób potwierdziła powódź w roku 2001, w wyniku której straty tylko w infrastrukturze miasta zostały oszacowane na około 200 mln zł, zaś bezpośrednio powodzią zostało dotkniętych około 5.000 osób.

W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku ” planuje się budowę i rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z instalacją urządzeń podczyszczających na wylotach, budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków oraz budowę przepompowni.

Głównymi jego celami są:

  • ochrona wód Zatoki Gdańskiej,
  • zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenie miasta
  • zapewnienie długotrwałego rozwoju miasta poprzez umożliwienie bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych z terenu objętego projektem.
 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :