Analiza potrzeb i ocena możliwości ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych w obszarze działania RZGW Szczecin </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Analiza potrzeb i ocena możliwości ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych w obszarze działania RZGW Szczecin

15 września 2012
W wyniku procedury przetargowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie LEMTECH Konsulting opracował analizę potrzeb i ocenę możliwości ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych w obszarze działania RZGW Szczecin.

Celem opracowania była analiza potrzeby ustanowienia i określenie zasięgu obszarów ochronnych zbiorników powierzchniowych wód śródlądowych stanowiących lub mogących źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, w regionach wodnych RZGW w Szczecinie.

W wyniku opracowania zostały określone zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów i korzystaniu z wód, a także wskazane miejsca gdzie należy zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności gdzie należy zabronić lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne do wprowadzenia na tych obszarach w związku z art. 51 pkt. 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 200Ir. Prawo wodne.

Przeprowadzane w ramach opracowania analizy i oceny dotyczyły także zbiorników wodnych wytypowanych jako potencjalne źródła zaopatrzenia w wodę zwierząt gospodarskich oraz zbiorników wodnych podatnych na degradację, wytypowanych jako najcenniejsze z uwagi na walory przyrodnicze, krajobrazowe lub rekreacyjne.

Opracowanie miało również na celu identyfikację potrzeb wprowadzenia prawnej ochrony zasobów wodnych najcenniejszych zbiorników podatnych na degradację i zbiorników mogących służyć jako źródło zaopatrzenia w wodę zwierząt gospodarczych.

Wyniki opracowania będą służyć jako podstawa do ustanowienia - w drodze aktu prawa miejscowego na mocy art. 60 ww. ustawy Prawo wodne - obszarów ochronnych zbiorników powierzchniowych wód śródlądowych.

Prace ukończono z końcem sierpnia 2012.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :