Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Sporządzamy opinie eksperckie, dotyczące zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
20 kwietnia 2009
W wyniku przetagu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Lemtech Konsulting został wybrany do świadczenia usług eksperckich na rzecz UMWM.
Przedmiotem tego zamówienia jest świadczenie przez Lemtech usług polegających na sporządzeniu opinii eksperckich dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013.
Zamówienie obejmuje łącznie 46 opinii eksperckich, dotyczących:

  • 18 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1004/08,
  • 13 projektów z zakresu dróg o znaczeniu regionalnym, wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1094/08,
  • 15 projektów z zakresu dróg powiatowych, wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1096/08.
Powyzsze opinie eksperckie są sporządzane w oparciu o weryfikację informacji zawartych w dokumentacji konkursowej każdego z badanych projektów, na którą składają się w szczególności:
  • wniosek o dofinansowanie,
  • studium wykonalności,
  • raport z oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli istnieje),
  • pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi (w zależności od tego, które z wymienionych decyzji były uzyskiwane dla danego projektu),
  • decyzje organów ochrony środowiska,
  • wyciąg z dokumentacji technicznej.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :