Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Starania o pozyskanie dotacji na kanalizację siedmiu wsi gminy Strzegom oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków zakończone sukcesem!
25 sierpnia 2009

Zapraszamy do zapoznania sie z relacjami dotyczącymi dofinansowania uzyskanego przez Strzegom. Więcej na : http://www.strzegom.pl/

Umowa podpisana!
24.08.2009 r.


  
Wiele lat starań o pozyskanie dotacji na kanalizację siedmiu wsi gminy Strzegom oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków zakończyło się sukcesem. Ukoronowaniem tych wysiłków było podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie z Funduszu Spójności zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom", do którego doszło podczas sesji Rady Miejskiej 19 sierpnia 2009 r.

Podpisanie umowy poprzedziło przemówienie burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza, który przypomniał wszystkim historię pozyskiwania dotacji. - Przez wiele lat w przygotowanie tego przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób, pracowników Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, a po przekazaniu beneficji spółce Wodociągi i Kanalizacja - pracowników spółki. Odpowiednio pokierował nas także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Był to wspólny wysiłek, który zakończył się sukcesem. W dziejach gminy nigdy jeszcze nie było tak dużej dotacji. Bez tych pieniędzy nie byłoby możliwe skanalizowanie tylu wsi i rozbudowa oczyszczalni ścieków - mówił burmistrz.
Po tych słowach nastąpiło to, na co czekali wszyscy. Swoje podpisy na egzemplarzach umowy złożyli: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Ewa Mańkowska, prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja Stanisław Romanowicz oraz główna księgowa spółki Teresa Kebłesz.

Warto podkreślić, że to wyjątkowe w historii naszej gminy wydarzenie, zgromadziło także tych, którzy wspierali Strzegom w staraniach o pozyskanie dotacji. Znaleźli się wśród nich: wiceprezesi WFOŚiGW we Wrocławiu - Bogumiła Turzyńska-Chrobak i Jerzy Ignaszak, kierownik Wydziału Funduszy Europejskich Zbigniew Mirecki, starosta świdnicki Zygmunt Worsa wraz z dyrektorami Wydziałów: Budownictwa - Antonim Pobihonem oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Januszem Marlingą.

Później przyszła kolej na gratulacje i słowa uznania, których nie szczędzili m.in. starosta Zygmunt Worsa oraz radni Rady Miejskiej w Strzegomiu. - Gratuluję gminie Strzegom tak ogromnego sukcesu. Pozyskanie dotacji w kwocie prawie 40 mln zł to wydarzenie, które niewątpliwie zasługuje na uwagę, a Strzegom udowodnił, że potrafi wykorzystać daną mu szansę - mówił starosta.

Przed naszą gminą ogrom pracy związanej z budową kanalizacją i modernizacją oczyszczalni ścieków, jesteśmy jednak przekonani, że przy wsparciu, jakie otrzymujemy nie tylko od mieszkańców, którzy nam kibicują i czekają na efekty realizacji tych inwestycji, jak również od osób zaprzyjaźnionych i związanych z gminą Strzegom, uda nam się to ważne przedsięwzięcie doprowadzić pomyślnie do końca.

   

   
 
   

Wykorzystana szansa
31.07.2009 r.


  
W środę 29 lipca 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom".

Oznacza to, że tak długo oczekiwana budowa kanalizacji siedmiu wsi naszej gminy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków już niedługo stanie się faktem.

Ten ważny dokument został przekazany przez zastępców prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu - Bogumiłę Turzańską-Chrobak oraz Jerzego Ignaszaka.

Gminę Strzegom podczas spotkania reprezentowali: zastępca burmistrza Strzegomia- Robert Siekaniec, prezes zarządu spółki Wodociągi i Kanalizacja, która jest beneficjentem dotacji - Stanisław Romanowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz Wasyliszyn.

Spotkanie, które odbyło się w przyjaznej oraz podniosłej atmosferze, stanowiło doskonałą okazję do podziękowań: - Dziękuję Funduszowi za ogromną pomoc przy budowie naszego projektu. Zaraziliście nas swym optymizmem, a nie ukrywam, że na początku byliśmy pełni obaw. Wszyscy jednak daliśmy z siebie naprawdę wiele - mówił Robert Siekaniec.

Bogumiła Turzyńska - Chrobak także nie kryła swojego zadowolenia i nie szczędziła słów uznania: - "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" to świetny projekt. Oceniam go na szóstkę z plusem. Decyzja o jego akceptacji zapadła bezwarunkowo. Absolutnie żaden element nie budził sprzeciwu. Zdarza się to niezwykle rzadko, więc tym bardziej jest to godne podkreślenia.

Jedno jest pewne tego sukcesu gmina Strzegom nie osiągnęłaby, gdyby nie duże zaangażowanie burmistrza Lecha Markiewicza oraz jego zastępcy Roberta Siekańca wraz z Wydziałem Funduszy Europejskich i spółką Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu.

Przypomnijmy, że ta największa pozyskana przez Strzegom dotacja to kwota 39 764 320,56 zł. Zbudowane zostanie za to około 50 km kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowana zostanie miejska oczyszczalnia ścieków. Do nowej kanalizacji zostanie przyłączonych ponad 5,5 tysiąca osób.

- Za otrzymane pieniądze skanalizujemy siedem wsi oraz zmodernizujemy jedenaście przepompowni ścieków. Potraktujemy temat bardzo poważnie. Musimy umiejętnie wykorzystać daną nam szansę - wyjaśnia Stanisław Romanowicz.

Dolnośląskie samorządy i spółki za pieniądze z programu "Infrastruktura i Środowisko" będą budować nowe oczyszczalnie i kanalizacje. Unijne środki na ochronę środowiska to aż 5 miliardów euro. Projekt ze Strzegomia to jeden z trzech pierwszych wspartych przez unijne pieniądze. Dodatkowo cieszy fakt, że jest on jak do tej pory najlepszy. 

   

 

Dotacja na kanalizację przyznana!
24.07.2009 r.


  
Dotacja na budowę kanalizacji w siedmiu miejscowościach gminy Strzegom oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków została przyznana. To największa dotacja, jaką pozyskała gmina Strzegom w całej swojej historii. Warto też podkreślić, że to ogromny sukces strzegomskiego samorządu i spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu i ogromna szansa na rozwój naszej gminy oraz na podniesienie standardu życia jej mieszkańców.

Oficjalna informacja o przyznanej dotacji została przekazana 22 lipca 2009 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Prezesowi spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu - beneficjentowi dotacji pismem z Potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom". Kwota przyznanej dotacji jest niebagatelna i wynosi 39 764 320,56 zł.

- Przyznanie tej największej w historii gminy Strzegom dotacji jest ukoronowaniem wieloletnich starań i wysiłków. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy przekazać mieszkańcom naszej gminy tę pomyślną informację. Szczególne wyrazy uznania należą się Wydziałowi Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu. To dzięki ich zaangażowaniu i sumiennej oraz jakże trudnej pracy przyznane zostało dofinansowanie, dzięki któremu uda się zrealizować jedno z priorytetowych w gminie Strzegom przedsięwzięć, jakim jest skanalizowanie siedmiu wsi oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków - mówi zastępca burmistrza Strzegomia, Robert Siekaniec.
Przyznana dotacja pozwoli na budowę kanalizacji w Jaroszowie, Goczałkowie, Rogoźnicy, Kostrzy, Żelazowie, Żółkiewce i Wieśnicy oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

O przebiegu realizacji inwestycji będziemy Państwa na bieżąco informować, poprzez specjalną zakładkę, która powstanie na stronie www.strzegom.pl 

 

Od pomysłu do dotacji

Przygotowania przedsięwzięcia, którego efektem miało być skanalizowanie północno- wschodniego rejonu naszej gminy mają swój początek w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju EKORAJ Wrocław zostało zlecone opracowanie koncepcji wodno-ściekowej dla wsi gminy Strzegom z różnymi wariantami możliwych rozwiązań technologicznych odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu gminy Strzegom. W oparciu o przyjętą w 2000 roku koncepcję w sposób przemyślany można było rozpocząć od 2001 r. projektowanie i realizację budowy sieci kanalizacyjnych w niektórych wsiach. Analiza rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych dla wsi Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza wraz z oczyszczalnią ścieków przeprowadzona została we Wstępnym Studium Wykonalności opracowanym w 2003 r. oraz w pełnym Studium Wykonalności opracowanym w 2008 r. przez firmę LEMTECH Konsulting z Krakowa. W roku 2007 Instytut Ochrony Środowiska we Wrocławiu opracował "Studium warunków i możliwości oraz koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul Rybnej w Strzegomiu" a przedsiębiorstwo PROJ- EKO z Piły w roku 2008 wykonało "Koncepcję technologiczną modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul Rybnej". W latach 2005-2008 wydane zostały pozwolenia na budowę, po opracowaniu kompletnych dokumentacji technicznych dla każdego z zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia tj. projektów na kanalizację dla siedmiu wsi kwalifikujących się do współfinansowania z Funduszu Spójności oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Konkretne działania mające na celu przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dotację z Funduszu Spójności z dokumentacją umożliwiającą rozpoczęcie realizacji Projektu zostały podjęte na początku 2005 r. Sporządzono plan aglomeracji wraz z mapą oraz opisem, przygotowano i podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji, przeprowadzono działania w celu umieszczenia aglomeracji Strzegom w aktualizowanym Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Był to warunek ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Nadal obowiązkowe jest sporządzanie dla Wojewody Dolnośląskiego corocznych sprawozdań z realizacji zadań ujętych w KPOŚK w aglomeracji.

Od początku 2007 r.:

* z inicjatywy gminy organizowane były spotkania w WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawie odpowiedniego przygotowania się do wnioskowania,

* zlecono firmie Lemtech opracowanie wstępnego studium-mapy aglomeracji z wyliczeniami wskaźników dla ustalenia obszaru kwalifikującego się do wsparcia, do czego niezbędne było przygotowanie odpowiednich materiałów i współdziałanie z firmą,

* przygotowano wstępny harmonogram realizacji Projektu i przekazano go do WFOŚiGW,

* opracowano Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia zawierającą m.in. opis i zakres całego zamierzenia dla oceny przedsięwzięcia przez WFOŚiGW we Wrocławiu, przeprowadzenie dla WFOŚiGW oceny stanu zaawansowania przedsięwzięcia według kryteriów oceny merytorycznej,

* organizowano spotkania ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja oraz Burmistrzem Strzegomia i pracownikami Urzędu oraz z Radnymi Rady Miejskiej w Strzegomiu przy współudziale konsultanta WFOŚiGW, na których przedstawiane były problemy związane z wnioskowaniem,

* przygotowywano dla Urzędu Wojewódzkiego materiały do kolejnych aktualizacji KPOŚK.

19 grudnia 2007 r.Rada Miejska w Strzegomiu podjęła uchwałę w sprawie delegowania na Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu całości uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z realizacji projektu "zapewnienie gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przesłanką delegowania był między innymi fakt, iż wnioski, w których Beneficjentem dotacji jest zarazem operator sieci są wyżej punktowane. Podjęcie tej uchwały poprzedziło spotkanie z udziałem Burmistrza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów i Zarządu Spółki WiK oraz spotkanie konsultanta WFOŚiGW z Radnymi, Burmistrzem, Zarządem Spółki WiK i osobami, które będą zaangażowane w realizację Projektu, w sprawie projektu uchwały dotyczącej przekazania Spółce WiK beneficji. Po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały powołującej Beneficjenta WiK Sp. z o.o. w styczniu 2008 r. zawarta została umowa w sprawie przejęcia przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu obowiązków Beneficjenta przedsięwzięcia pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom", realizowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przez cały czas trwały działania związane z przygotowywaniem dokumentacji technicznych dla zadań wchodzących w zakres Projektu w związku z wprowadzaniem nowych wymogów w przepisach i wytycznych co do tych dokumentów. Na przełomie 2007 i 2008 roku opracowywana i weryfikowana była dokumentacja przetargowa na "Opracowanie kompletu dokumentów i wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom". Konieczne było także przygotowanie nowej mapy aglomeracji ze zmianą granic - zmniejszenie obszaru aglomeracji dla osiągnięcia wskaźnika ilości mieszkańców/długość projektowanej sieci, który nie może w Funduszu Spójności przekroczyć 120 osób. W oparciu o ten dokument Wojewoda wydał rozporządzenie z 07.04.2008 r. w sprawie zmiany granic aglomeracji Strzegom.

Początek 2008 r.

* to powołanie komisji przetargowej i wyłonienie w procedurze przetargu nieograniczonego wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej- firmy "LEMTECH" Kraków,

* przekazanie Spółce WiK projektów budowlanych i innych dokumentów dotyczących zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia w celu przygotowania i złożenia do Starostwa wniosków o przeniesienie na Spółkę WiK pozwoleń na budowę, wydanych wcześniej dla gminy,

* zweryfikowanie WPI Spółki na lata 2008 - 2012 r., podjęcie przez Radę Miejską uchwał: zatwierdzającej WPI Spółki, w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 r. i zapewnienie w budżecie gminy środków na wniesienie wkładu do Spółki, potrzebnego na realizację kanalizacji,

* przygotowanie schematu JRP oraz zarysu zakresu czynności pracowników JRP,

* przygotowywanie i przekazywanie dokumentów, danych i materiałów informacyjnych dla firmy "LEMTECH" w celu opracowania studium i analiz, współpraca z tą firmą przez Sp.WiK w zakresie dotyczącym Spółki i gminy w zakresie dotyczącym gminy.

6 maja 2008 r. przedstawiciele Sp.WiK oraz Urzędu Miejskiego byli z wizytą w Jednostce Realizującej Projekt w ramach Funduszu Spójności w Pabianicach w celu zapoznania się z funkcjonowaniem takiej jednostki. W maju i w czerwcu 2008 r. trwały rozmowy i uzgodnienia z Dyrektorem Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w sprawie zmian pozwoleń na budowę, zmian treści uzasadnienia w wydanych pozwoleniach na budowę i innych kwestii związanych z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczącymi postępowania OOŚ oraz postępowanie u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie wydania zaświadczeń o obszarach Natura 2000. Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko było najtrudniejszym zagadnieniem, które stwarzało najwięcej problemów w czasie aplikowania o środki Funduszu Spójności. Nowe wytyczne ooś zatwierdzone przez Ministerstwo dopiero 03.06.2008 r. wprowadziły dodatkowe wymagania co do wcześniej wydanych pozwoleń na budowę i procedur środowiskowych. Należało więc ponownie dokonać analizy posiadanej dokumentacji w zakresie ooś i pozwoleń na budowę, uzupełnić dokumenty przeprowadzonych wcześniej procedur ooś dla poszczególnych zadań Przed złożeniem wniosku o dotację zlecono firmie LEMTECH przygotowania SIWZ dla przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" i podpisano umowę z firmą LEMTECH na wykonanie dokumentacji przetargowej dla 8 kontraktów dla poszczególnych zadań Przeprowadzono postępowania w sprawie przejęcia przez Sp.WiK gruntów pod lokalizację przepompowni ścieków od prywatnych właścicieli i od gminy Strzegom. 6 sierpnia 2008 r. zorganizowane było spotkanie Radnych Strzegomia z firmą LEMTECH, która zaprezentowała Studium Wykonalności. Omówiono również zagrożenia związane z przygotowaniem projektu, mogące skutkować odrzuceniem wniosku. Podjęte zostały przez Radę Miejską kolejne uchwały: zmieniająca wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2008-2013, w sprawie upoważnienia spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom". 18 sierpnia 2008 r. miał miejsce wyjazd przedstawicieli gminy do Warszawy i spotkanie w Ministerstwie Środowiska w sprawie wstępnej oceny prawidłowości naszego postępowania ooś, po wcześniejszych pisemnych wystąpieniach w tej sprawie do Ministerstwa. W sierpniu 2008 r. powołano JRP, zatrudniono Kierownika JRP oraz zatwierdzono schemat JRP i procedury dotyczące zarządzania, organizacji przetargów, zawierania kontraktów, kontroli finansowej, monitoringu i sprawozdawczości. Lata 2007 i 2008 to udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Sp. WiK w szkoleniach dla beneficjentów organizowanych przez WFOŚiGW i inne instytucje. 29 sierpnia 2008 r. po przekazaniu przez LEMTECH dla Sp.WiK opracowanej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosek do FS wraz ze Studium Wykonalności, odpowiednimi załącznikami i dokumentacją przetargową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został złożony wniosek o dofinansowanie całego przedsięwzięcia. Na pismo WFOŚiGW wskazujące na konieczność uzupełnienia wniosku, po skompletowaniu dokumentów w zakresie poprawek i uzupełnień, 22 października 2008r. złożony został uzupełniony wniosek. Jednak, według WFOŚiGW, brak było we wniosku zakresu wahań dochodu generowanego przez projekt, co według Funduszu dyskwalifikowało wniosek. Pomimo faktu, iż nie zgadzaliśmy się z tym stanowiskiem, korzystniej było złożyć wniosek w ogłoszonym nowym naborze 4 grudnia 2008 r. niż odwoływać się od decyzji Funduszu. Procedura odwoławcza mogłaby trwać o wiele dłużej. 4 grudnia 2008 r. ponownie złożony został w WFOŚiGW we Wrocławiu wniosek o dotację, a 16 stycznia 2009 r. wpłynęło do Spółki WiK pismo WFOŚiGW potwierdzające pozytywną ocenę formalną i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej I stopnia, która pozytywnie zakończyła się 22 stycznia 2009 r. Wniosek przekazano do Ministerstwa Środowiska celem oceny merytorycznej II stopnia. Na decyzję Ministerstwa czekaliśmy do dnia 22 lipca 2009 r. Jak widać, przygotowanie przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" to proces trwający wiele lat, bardzo trudny, przede wszystkim ze względu na zmieniające się przepisy i wytyczne krajowe, które nie były dostosowane do przepisów unijnych. Zmiany wymagań co do dokumentacji i postępowań, szczególnie tych prowadzonych wcześniej, w wielu przypadkach skutkują odrzuceniem wniosków. Obawiając się, iż podczas oceny merytorycznej eksperci wezwą nas do dokonania poprawek i uzupełnień dokumentów wydanych w latach wcześniejszych, których nie będzie już można dokonać, zaraz po wydaniu wytycznych w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, podjęliśmy kroki w celu wszczęcia nowych postępowań ooś i uzyskania odpowiednich decyzji spełniających wymagania unijne i określone w wytycznych. Tak się też stało. W maju bieżącego roku Sekretariat Grupy Roboczej ds. Oceny Projektów przy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał Beneficjenta do uzupełnienia wniosku, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska. W uzupełnieniu wysłane zostały nowe decyzje i na nowo przeprowadzone procedury, spełniające wymagania unijne. Przez wiele lat w przygotowanie tego przedsięwzięcia zaangażowane były władze samorządowe gminy Strzegom z Burmistrzem Lechem Markiewiczem na czele, pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, a po przekazaniu beneficji Spółce WiK- pracownicy Spółki. Był to wspólny wysiłek, który zakończył się sukcesem. W dziejach gminy nigdy nie było tak dużej dotacji. Bez tych pieniędzy nie byłoby możliwe skanalizowanie tylu wsi i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :