LEMTECH Konsulting - historia


H
ISTORIA

Jesteśmy zespołem konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali współpracując z wieloma programami oraz instytucjami pomocowymi, takimi jak LEM (Local Environmental Management Project - Program Lokalnego Kierowania Ochroną Środowiska), finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID, Funduszem Współpracy, Brytyjskim Funduszem Know How, Ecolinks oraz FAPA.

Zajęliśmy 3 miejsce w rankingu firm konsultingowych za rok 2006 pod względem skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych dla swoich klientów (510 mln zł w ciągu ostatnich trzech lat). Organizatorem rankingu była redakcja dwumiesięcznika "Fundusze Europejskie".

Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, analizy techniczno-ekonomiczne, tworzymy montaż finansowy inwestycji, opracowujemy wnioski do fundacji i programów pomocowych, raporty środowiskowe, przygotowujemy programy ochrony środowiska, optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, plany gospodarki odpadami oraz programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, wykonujemy badania strat wody w wodociągach.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskać środki na rozwój firmy w formie kapitału własnościowego, dłużnego lub pomocowego. Przygotowujemy również niezbędne opracowania takie jak analiza przedsiębiorstwa, biznes plan, memorandum spółki, wycena przedsiębiorstwa.

Doradzamy samorządom lokalnym, zakładom i spółkom komunalnym, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wyszukujemy cele inwestycyjne dla podmiotów inwestujących w polskie przedsiębiorstwa, sporządzamy odpowiednie analizy i dokumentację, przeprowadzamy wycenę spółek i pomagamy inwestorowi w fazie negocjacji.

Opracowaliśmy metodologię analizy komunalnych inwestycji infrastrukturalnych, która obecnie jest szeroko stosowana przez polskie gminy przy ubieganiu się o środki pomocowe.

Stworzyliśmy procedury umożliwiające powstanie funduszu wspierającego projekty inwestycyjne na Ukrainie.

Angażujemy się w nowatorskie projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takie jak system ogrzewania wodami geotermalnymi szklarni w Topusku (Chorwacja) oraz ciepłownia miejska w Nowej Dębie opalana biomasą - wierzbą energetyczną.

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami z kraju i z zagranicy, np. w dziedzinie oczyszczania ścieków z dr. Jamesem Barnardem i prof. Janem A. Oleszkiewiczem.

Realizujemy duże projekty doradczo-szkoleniowe dla samorządów, administracji centralnej oraz przedsiębiorstw, takie jak "Restrukturyzacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich" (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent C3), "Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce" (Program Phare) oraz "Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II w Polsce" (Program Phare).

Przygotowujemy programy wizyt studyjnych (study tours) przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, organów administacji państwowej. Do tej pory gościliśmy ponad 20 delegacji z Bułgarii, Kirgistanu, Armenii, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii oraz Indii - w ramach współpracy z USAID (AED, World Learning, PADCO) i Bankiem Światowym.

Publikujemy swoje artykuły poświęcone finansowaniu inwestycji, analizom finansowym i ekonomicznym, odnawialnym źródłom energii oraz gospodarce wodno-ściekowej w najważniejszych czasopismach branżowych w naszym kraju, takich jak Gazeta Samorządu i Administracji, Przegląd Komunalny, Rynek Instalacyjny, Czysta Energia oraz Forum Eksploatatora.

 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :