LEMTECH Konsulting - doradztwo dla firm komunalnych


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

Przygotowanie inwestycji

 Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności,    Norweski Mechanizm Finansowy

 Studium wykonalności

 Biznesplan projektu inwestycyjnego

 Analiza opłacalności inwestycji

 Analiza ekonomiczno-finansowa

 Montaż finansowy inwestycji

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na    środowisko

 Dokumentacja przetargowa


Zarządzanie finansami

 Analiza ekonomiczno-finansowa    przedsiębiorstwa

 Prognozy finansowe

 Wycena przedsiębiorstwa

 Analiza kosztów działalności podmiotu

 Optymalizacja kosztów i zwiększenie    efektywności finansowej

 Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa

 Bieżące wspomaganie działań podwyższających    efektywność

 Finansowe decyzje strategiczne

 

 

Ochrona środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa
   - optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków
   - gospodarka osadami ściekowymi
   - badanie strat wody w sieciach wodociągowych
   - koncepcje i projekty systemów odprowadzania      oraz oczyszczania ścieków

Gospodarka odpadami
   - plan gospodarki odpadami
   - segregacja, odzysk i składowanie odpadów
   - termiczna utylizacja

 Energetyka & odnawialne źródła energii

 Program ochrony środowiska

 Edukacja ekologiczna

 Zarządzanie środowiskowe - ISO 14 001, EMAS

 Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II

 Pozwolenie zintegrowane

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :