LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych


P
UBLIKACJE

Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych

Jacek Kawala, Ewa Kalinowska, Marlena ModrasFRAGMENT

Wstęp

Decyzja dotycząca realizacji każdego projektu musi być podjęta na podstawie wiarygodnych analiz, uwzględniających przede wszystkim celowość samego przedsięwzięcia, jak również jego efektywność np. społeczną, techniczną czy ekonomiczną.

Analizy te przedstawiane są w dokumencie zwanym studium wykonalności (ang. feasibility study), który stanowi podstawowy dokument wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji, a mówiąc dokładniej, zgodnie z nomenklaturą stosowaną w Unii Europejskiej, wdrożenia danego projektu.
Posiadanie prawidłowo sporządzonego studium wykonalności wymagane jest zarówno w przypadku aplikowania do krajowych jak i zagranicznych funduszy i programów pomocowych. Przykładami mogą być EkoFundusz, Fundusz ISPA, program PHARE oraz Fundusz Spójności, do którego w momencie oddawania niniejszego podręcznika do druku, zakończono kwalifikację projektów do dofinansowania w latach 2004-2006.

Studium wykonalności, jako jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego dokonywana jest przez instytucję współfinansującą weryfikacja zgłoszonego projektu, powinno stanowić kompendium informacji dotyczących danego przedsięwzięcia, jak również jego otoczenia.

Mówiąc ogólnie, w ramach studium wykonalności dane przedsięwzięcie jest oceniane w trzech podstawowych płaszczyznach:

  • spójności z kryteriami dotyczącymi rozwoju, zapisanymi np. w sektorowych programach operacyjnych;
  • możliwości funkcjonowania w lokalnym środowisku;
  • wykonalności samego projektu.

Sporządzając to opracowanie, konieczna jest przede wszystkim znajomość zasad zawartych w programach rozwoju, opracowanych na szczeblu poszczególnych ministerstw, które z kolei muszą być zbieżne z Narodowym Planem Rozwoju, a więc podstawowym dokumentem, w oparciu o który będzie możliwe uzyskanie przez Polskę środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, po akcesji do Unii Europejskiej.

W dalszej kolejności analizuje się, w jaki sposób dany projekt wkomponowywuje się w sytuację panującą na danym obszarze (gospodarczą, społeczną itp.), biorąc pod uwagę również dane historyczne, dotyczące zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat. Informacje na ten temat stanowią tzw. tło projektu i reprezentują potencjalne szanse i zagrożenia związane z zewnętrznym otoczeniem danego projektu.

Dopiero po spełnieniu powyższych dwóch warunków, które potwierdzają celowość realizacji danego projektu, następuje ocena samego przedsięwzięcia z punktu widzenia jego wykonalności. Wykonalność ta dotyczy nie tylko aspektów technicznych czy finansowych, ale również społecznych, administracyjno-organizacyjnych i ekonomicznych.

Opracowanie studium wykonalności wiąże się z interdysplinarnym podejściem do tematu, a także wymaga zgromadzenia wielu informacji, pochodzących niejednokrotnie z różnych źródeł. Przedstawiony powyżej sposób postępowania powoduje, że sam proces opracowania tego dokumentu zajmuje przynajmniej kilka tygodni, i co za tym idzie, należy go w stosowny sposób uwzględnić w harmonogramie realizacji samego przedsięwzięcia.

Jak pokazuje jednak praktyka, bardzo często, mając na uwadze przede wszystkim obniżenie kosztów realizacji projektu, ogranicza się zakres merytoryczny studium wykonalności lub wręcz rezygnuje się z jego sporządzenia.

Powoduje to, że zgłaszane projekty albo znajdują się na końcu list rankingowych w funduszach pomocowych, albo w ogóle na nie nie trafiają, a co za tym idzie ich dalsza realizacja znacznie oddala się w czasie i nie rozwiązuje problemów istniejących na danym obszarze.

Przedstawiony w niniejszym podręczniku zakres merytoryczny studiów wykonalności dla inwestycji komunalnych odpowiada w pełni wymogom stawianym tego typu opracowaniom przy współfinansowaniu realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na specyfikę inwestycji komunalnych zawarte w nim zostały liczne przykłady, obrazujące sposób postępowania w odniesieniu do poszczególnych części studium wykonalności dla konkretnych rodzajów inwestycji. Praktycznym podsumowaniem przedstawianych informacji jest także studium przypadku, obejmujące najważniejsze jego elementy.

Na zakończenie, choć wydaje się to oczywiste, należy jednak jeszcze raz powtórzyć nadrzędną regułę obowiązującą przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji z funduszy i programów pomocowych – największe szanse mają te projekty, które są najlepiej przygotowane, czyli takie, których realizacja opiera się na przeprowadzonych, rzetelnych analizach i bazuje na optymalnych wariantach wdrożenia danego przedsięwzięcia, rozpatrywanych na etapie sporządzania wstępnego studium wykonalności.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :