LEMTECH Konsulting - Program ochrony środowiska dla Wisłoki


P
ROJEKTY

Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

program ochrony środowiska

Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami został przygotowany dla 17 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Proces ten polegał na: opracowaniu przedmiotowych dokumentów, przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uczestniczeniu w procesie opiniowania i uchwalania.

Program obejmował przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • ocenę stanu aktualnego
 • długoterminową strategię ochrony środowiska (do roku 2012)
 • strategię krótkoterminową (do roku 2008)
 • organizację zarządzania ochrona środowiska
 • koszty wdrażania Programu

a wszystko w aspekcie następujących elementów środowiskowych: powietrze atmosferyczne, hałas i pole magnetyczne, zasoby wodne (gospodarka wodna i gospodarka ściekowa), przyroda, powierzchnia ziemi, ekologiczne zasoby energetyczne, poważne awarie i walory kulturowe regionu.

Natomiast Plan składał się z:

 • analizy stanu obecnego w sektorze gospodarki odpadami
 • prognozy zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce odpadami
 • celów i zadań proponowanego systemu gospodarki
 • scenariuszy gospodarki odpadami wraz z analizą opcji ekonomicznych i technologicznych
 • zadań strategicznych obejmujących 8 lat
 • zadań strategicznych obejmujących 4 lata
 • sposobów monitoringu i wdrażania Planu
 • możliwości finansowania.

Obydwa opracowania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.bip-podkarpacie.pl/jaslo/dokumenty/161,3833/PROGRAM+OCHRONY+SRODOWISKA

Zamawiający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :